NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 2 (1186) z dn. 11 stycznia 2019r.

Terminy w prawie - Kazimierz Pasternak

Terminy - to jeden z istotnych segmentów obowiązującego prawa. Są definiowane w ustawach, aktach wykonawczych, statutach czy uchwałach. Ich nie respektowanie skutkuje negatywnymi konsekwencjami dla stron. Organizacje związkowe NSZZ „Solidarność” nie są zwolnione od stosowania w praktyce obowiązujących terminów. Aby je stosować trzeba przynajmniej w podstawowym zakresie je znać. Szczególnie jest to konieczne przy nowelizacji obowiązujących przepisów zarówno ustawowych jak i związkowych. Znowelizowana ustawa o związkach zawodowych z 23 maja 1991r., która już od 1 stycznia tego roku obowiązuje zmienia także szereg terminów dotychczas obowiązujących.

Pracodawca o liczbie członków organizacji związkowej jest informowany aktualnie po upływie półrocza a nie kwartału jak to było dotychczas. Został wydłużony z dotychczas obowiązujących pięciu na czternaście dni przy wyrażaniu lub niewyrażaniu zgody przez zakładową organizację związkową w przypadku zamiaru pracodawcy wypowiedzenia stosunku pracy lub pogorszenia warunków pracy osobie objętej szczególną ochroną stosunku pracy. Zmianie z trzech na siedem dni roboczych uległ termin wyrażenia zgody lub jej braku przez organizację związkową przy zamiarze pracodawcy rozwiązania stosunku pracy z osobą szczególnie chronioną. Warto dodać, że w myśl dokonanych zmian, poszerzony został katalog osób mogących podlegać szczególnej ochronie. Zachowany został dotychczasowy trzydziestodniowy termin na wypracowanie przez organizacje związkowe (jeśli jest ich co najmniej dwie u pracodawcy) wspólnego stanowiska w przypadku zmian, opracowanie nowych regulaminów pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wynagrodzenia itp.

Ustawa kodeks postępowania administracyjnego precyzuje terminy rozstrzygania bieżących spraw przez instytucje administracyjne. Jest to szczególnie ważne w eliminowaniu przewlekłości realizowania spraw, odpowiedzi na korespondencję. W świetle obowiązującego ustawodawstwa, jeżeli ustawa, orzeczenie sądu, określona czynność prawna lub decyzja organu państwowego, samorządowego oznacza termin, ale nie określa sposobu jego liczenia wówczas terminy oznaczone w dniach, kończą się z upływem ostatniego dnia, nie licząc dnia początkowego, w którym dane zaistniałe zdarzenie miało miejsce (np. dzień powiadomienia, potwierdzenia odbioru przesyłki poleconej). Terminy oznaczone na początek, koniec miesiąca oznaczają pierwszy lub ostatni dzień miesiąca. Termin półmiesięczny jest równy piętnastu dniom. Jeśli termin jest oznaczony w miesiącach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści a rok za trzysta sześćdziesiąt pięć dni. Jeżeli koniec terminu do wykonania określonej czynności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziele, święta) termin końcowy upływa dnia następnego. Dotyczy to także zbiegu kilku kolejnych dni ustawowo wolnych od pracy (np. Święta Bożego Narodzenia). W przypadku różnorakich wątpliwości organizacje związkowe NSZZ „Solidarność” celem uniknięcia błędnych decyzji i konsekwencji z tym związanych koniecznie winny kontaktować się z prawnikami w Zarządzie Regionu Świętokrzyskiej „Solidarności”. Są ustawowo definiowane procedury terminowe budzące wątpliwości. Do takich należy chociażby określony w ustawie o sporach zbiorowych minimalny termin realizacji przez pracodawcę żądań związkowych czy podjęcia rokowań z organizacją związkową bez zbędnej zwłoki, nie mówiąc już o realizacji terminowych ustaleń protokolarnych.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego