NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 2 (1186) z dn. 11 stycznia 2019r.

Urlop wychowawczy i obniżenie etatu osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego - Marta Śnioch

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może, zamiast niego, złożyć wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do ½ etatu. Pracodawca musi uwzględnić taki wniosek. Od momentu złożenia wniosku o obniżenie, przez cały okres jego trwania- jednak nie dłużej niż 12 miesięcy – pracownik jest chroniony przed zwolnieniem. Ochrona ta jest identyczna jak na urlopie wychowawczym (a zatem np. jest osłabiona w przypadku pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 osób, który dokonuje zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników – wypowiedzenie definitywne jest możliwe zarówno w ramach zwolnień grupowych, jak i indywidualnych; w tym ostatnim przypadku jednak pod warunkiem niezgłoszenia sprzeciwu przez zakładową organizację związkową; natomiast wypowiedzenie zmieniające jest dopuszczalne w każdym momencie). 

Nawet niewielkie obniżenie wymiaru czasu pracy, np. do 7/8 etatu, daje pracownikowi ochronę. Pracodawca nie ma możliwości weryfikować, czy takie obniżenie nie wyklucza opieki nad dzieckiem. Mógłby ewentualnie „odmówić pracownikowi ochrony”, czyli np. zwolnić go, uznając że nadużywa swojego prawa. Może to być jednak ryzykowne.

Szczególna ochrona trwa do dnia zakończenia urlopu wychowawczego. Po tym okresie pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku pracy, a jeśli nie jest to możliwe:

- na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu, bądź

- na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym,

za wynagrodzeniem nie niższym niż przysługujące pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed urlopem.

Przepisy prawa pracy nie przewidują dla pracownika powracającego z urlopu wychowawczego żadnej ochrony przed wypowiedzeniem bądź rozwiązaniem stosunku pracy. Pracodawca po dopuszczeniu go do pracy może wypowiedzieć mu umowę o pracę. Jeśli miał umowę na czas nieokreślony, przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie może być np. niemożność zatrudnienia pracownika na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przez niego przed urlopem lub zgodnym z jego kwalifikacjami. 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego