NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 2 (1186) z dn. 11 stycznia 2019r.

Najważniejsze zmiany dotyczące związków zawodowych, które wejdą w życie 1 stycznia 2019r.

Od 1 stycznia 2019r. zmienią się m.in. progi i podstawa ustalania reprezentatywności związków zawodowych.

 

Tak było

Tak jest

Komentarz

Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych mają pracownicy bez względu na podstawę stosunku pracy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami (uprawnienia takie przysługują także po przejściu na emeryturę lub rentę)

Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przysługuje wszystkim osobom wykonującym pracę zarobkową. Zrzeszać mogą się więc zarówno pracownicy, jak i osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy (np. zleceniobiorcy, samozatrudnieni), jeżeli nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób (niezależnie od podstawy zatrudnienia) oraz mają takie interesy zawodowe, które mogą być bronione przez związek

Definicja osoby wykonującej pracę zarobkową jest szeroko określona (tzn. zatrudniony może się zrzeszać bez konieczności ekonomicznego podporządkowania wobec pracodawcy, u którego działa związek). Ograniczeniem może być jednak wymóg wykazania interesów, które mogą być grupowo chronione. Także wolontariusze będą mogli przystępować do związków na zasadach określonych w statucie danej organizacji (ale nie mogą samodzielnie tworzyć związków)

Zabronione jest nierówne traktowanie pracowników ze względu na przynależność do związku zawodowego (czyli np. zwolnienie z pracy z tego powodu lub odmowa awansu)

Zabronione jest nierówne traktowanie wszystkich osób wykonujących pracę zarobkową ze względu na przynależność do związku zawodowego (a więc nie tylko pracowników, ale także np. zleceniobiorców lub samozatrudnionych)

Zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych zyskają ochronę antydyskryminacyjną (w tym również działacze związkowi). Ich ewentualne roszczenia będzie rozpatrywał sąd pracy

Zakładową organizację związkową może utworzyć 10 pracowników (co najmniej)

Zakładową organizację może utworzyć także 10 osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie

(np. zleceniobiorcy), które są zatrudnione przez co najmniej 6 miesięcy u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji

Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych mogą zyskać realny wpływ na warunki zatrudnienia w firmach (w tym np. na regulaminy pracy i wynagradzania). Nawet jeśli są zatrudnione jedynie do prac doraźnych i na niewielki wymiar czasu (np. kilkanaście godzin miesięcznie)

Organizacja zakładowa przedstawia pracodawcy informację o łącznej liczbie jej członków (co kwartał; w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym kwartale)

Organizacja zakładowa przedstawia pracodawcy informację o łącznej liczbie jej członków (co pół roku według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia - w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie; z wyjątkami dotyczącymi nowo utworzonego związku). Dodatkowo przewidziana jest procedura sądowej kontroli rzetelności danych przekazanych przez związkowców (na wniosek pracodawcy lub innego związku)

Teoretycznie pracodawcy zyskują możliwość weryfikowania liczebności związku. W praktyce rzetelna kontrola będzie to dość trudna, bo sąd będzie miał tylko 60 dni na sprawdzenie liczby członków (w

przypadku dużych organizacji najprawdopodobniej będzie orzekał na podstawie dokumentów, a nie prze­słuchania członków)

Jeśli pracownik należy do kilku związków może być uwzględniany przy ustalaniu liczebności organizacji przez każdy, do którego należy

Jeżeli osoba wykonująca pracę zarobkową należy do więcej niż jednej zakładowej organizacji u danego pra­codawcy, może być uwzględniona tylko jako członek jednego wskazanego przez siebie związku (przy ustalaniu liczebności)

Teoretycznie rozwiązanie korzystne dla pracodawców, ale w praktyce bardzo trudne do wyegzekwowania, bo firma nie ma dostępu do imiennej listy członków związków

CDN

 

(druk za: Dziennik Gazeta Prawna, 27 grudnia 2018 nr 250)


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego