NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 2 (1186) z dn. 11 stycznia 2019r.

Porady prawne

Czy zleceniobiorca może złożyć skargę do prokuratora na zleceniodawcę w przypadku złośliwego i uporczywego łamania prawa z art. 218 kodeksu karnego? 

 

W przypadku łamania praw zatrudnionych, pracownik może zgłosić ten fakt do prokuratora. Natomiast, jeśli chodzi o zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenia lub umowa o dzieło) to problem polega na tym, że zakresem art. 218 § 1a kodeksu karnego objęte są osoby będące pracownikami w rozumieniu art. 2 i art. 22 § 1 i § 1¹ kodeksu pracy, a więc zatrudnione na warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy, niezależnie od nazwy zawartej przez strony umowy.

Pracownikiem w rozumieniu art. 218 § 1 a k.k. jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru i spółdzielczej umowy o pracę oraz art. 22 k.p., który określa zasady, na jakich oparte jest zatrudnienie pracownicze. A zatem przestępstwo to nie obejmuje osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Natomiast, niezależnie od tego, sąd karny także może badać, czy nie doszło do zawarcia umowy o pracę – chociaż nazwano ją np. umową o dzieło. Jeżeli więc sąd dojdzie do wniosku, że mimo wszystko dany pokrzywdzony powinien być zatrudniony, jako pracownik, wówczas może rozpatrywać, czy zatrudniający nie dopuścił się złośliwego i uporczywego naruszania praw pracownika.

 

 

Mam zawartą z pracodawcą umowę na czas określony od dnia 2 stycznia 2016 r. do 30 listopada 2018 r. Zgodnie z przepisami umowa ta przekształci się 22 listopada 2018 r. w umowę na czas nieokreślony. Czy w związku z tym powinienem otrzymać od pracodawcy pisemną informację o fakcie przekształcenia i o tym, że okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące?

 

Pracodawca nie ma obowiązku, aby przekazać informację o przekształceniu umowy, chociaż może to zrobić. Natomiast w związku ze zmianą długości okresu wypowiedzenia trzeba zaktualizować informację o warunkach zatrudnienia (art. 29 k.p.).

Jeśli zmianie ulega którykolwiek z punktów informacji o warunkach zatrudnienia, należy wręczyć pracownikowi zaktualizowaną informację w ciągu miesiąca od wejścia w życie zmian.

W niniejszym przypadku pracodawca powinien zaktualizować pracownikowi informację o zatrudnieniu między 2 stycznia a 1 lutego 2019r.

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego