NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 2 (1275) z dn. 15 stycznia 2021r.

Porady prawne

Czy naruszenie przez pracownika obowiązku noszenia maseczki oraz dezynfekcji rąk w zakładzie pracy może być podstawą nałożenia na niego przez pracodawcę kary porządkowej, np. pieniężnej?

Jeśli obowiązek zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk zostanie ujęty w przepisach wewnątrzzakładowych, pracodawca będzie miał możliwość wymierzenia kar porządkowych wobec pracowników niestosujących się do obowiązujących w zakładzie środków profilaktycznych związanych z epidemią COVID-19.
Obowiązujący stan epidemii wymaga stosowania wielu rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, także na terenie zakładu pracy. Ich skala oraz zakres powinny być dostosowane do specyfiki każdego zakładu pracy. Należy jednak pamiętać o uwzględnieniu rozwiązań wprowadzonych w ogólnie obowiązujących przepisach epidemicznych.
Każdy pracodawca powinien zapewnić osobom zatrudnionym (niezależnie od podstawy tego zatrudnienia):
•    rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
•    odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.
Ponadto został wprowadzony obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą:
•    odzieży lub jej części,
•    maski, maseczki,
•    przyłbicy,
•    kasku ochronnego (o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym).
Obowiązek ten dotyczy miejsc ogólnodostępnych, w tym również zakładów pracy. Jednak zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i na targowiskach (straganach), z wyjątkiem pracowników wykonujących bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie pracy.
W praktyce oznacza to obowiązek stosowania maseczek w zakładach pracy tylko na stanowiskach pracy związanych z obsługą klienta czy interesanta oraz tam, gdzie nie ma możliwości zachowania 1,5-metrowych odstępów między stanowiskami pracy. Tylko w takich sytuacjach odmowa założenia maseczki jest niezgodna z ogólnie obowiązującymi przepisami epidemicznymi.
Należy jednak zwrócić uwagę, że przepisy nakazujące stosowanie maseczek w dwóch wyżej wskazanych sytuacjach nie są regulacjami z zakresu prawa pracy. Są to przepisy wydane na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. W praktyce możliwość ukarania pracownika przez pracodawcę na ich podstawie karą porządkową przewidzianą w Kodeksie pracy może więc budzić wątpliwości.

Ukaranie pracownika w sytuacji nieuwzględnienia przepisów epidemicznych w regulacjach wewnątrzzakładowych.

Jeśli przepisy wewnątrzzakładowe nie zawierają regulacji dotyczących profilaktyki antywirusowej, pracownik może skutecznie sprzeciwić się nałożeniu na niego kary porządkowej. W takim przypadku istnieje jedynie możliwość zastosowania rozmowy dyscyplinującej z pracownikiem oraz zwrócenia mu uwagi na fakt, że swoim zachowaniem naraża zdrowie współpracowników.

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego