NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 30 (1167) z dn. 24 sierpnia 2018r.

Godność - Kazimierz Pasternak

38 lat temu uczestnicy masowych protestów z zakładów pracy Wybrzeża, Śląska i całej Polski stanowczo upomnieli się o respektowanie przez władze, deptanej przez dziesięciolecia godności człowieka. Totalitaryzm komunistyczny gardził człowiekiem, jego prawem do wolności i podmiotowości. Ludzkiej pogardy, zwykłego draństwa, zakamuflowanego w hasłach, normach i walce klasowej Polacy doświadczali z różnym natężeniem codziennie. Stąd obrona ludzkiej godności jest jedną z fundamentalnych wartości i obowiązkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” wpisanym do preambuły Statutu.

Godność człowieka posiada wymiar moralno - prawny. Jest jednym z fundamentów nauki społecznej Kościoła. O obowiązku codziennej troski o godność człowieka często mówił w swoich homiliach zarówno święty Jan Paweł II – polski papież wielokrotnie pielgrzymujący do swojej Ojczyzny jak i błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko – Kapelan Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Wedle współcześnie obowiązującej Konstytucji – ustawy zasadniczej, przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna a jej poszanowanie i obrona jest obowiązkiem władz publicznych w tym pracodawców. Wedle ustawy Kodeks Pracy, pracodawca ma obowiązek szanować godność i inne dobra osobiste pracowników. Obowiązek ten został umieszczony w katalogu podstawowych zasad prawa pracy. Egzekwowaniem tego obowiązku na co dzień winny zajmować się w ramach ustawowych prerogatyw kontrolno–nadzorczych zakładowe organizacje związkowe. Jest to obowiązek wynikający wprost z art. 4 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych. Realizacja przez organizacje związkowe tego obowiązku nie może być sprowadzona do incydentu, czy okazjonalnego hasła. Ma być realizowana stale i możliwie skutecznie. Nieuwzględnianie godności człowieka w środowisku pracy otwiera niebezpiecznie wrota do wyzysku, niesprawiedliwości i uprzedmiotowienia człowieka obdzierając go tym samym z przyrodzonej, niezbywalnej godności będącej źródłem wolności. Nierespektowana, nie szanowana w środowisku pracy godność człowieka stwarza klimat, swoiste przyzwolenie na powstawanie różnorakich praktyk dręczycielskich z mobbingiem i dyskryminacją włącznie. Rujnuje oczekiwane, konieczne relacje międzyludzkie i eliminuje tak konieczny szacunek i wzajemną solidarność stanowiącą jeden z kluczowych segmentów rozwoju gospodarczego i wspólnotowego. W obronie godności ludzkiej mamy wiele do zrobienia. Tu nie wystarczą lansowane, wręcz modne korporacyjne kodeksy etyki, gdzie człowiek, jego godność jest w praktyce zepchnięta na dalszy plan. Człowiek zawsze uwzględniając nasze ojczyźniane realia ma pozostawać w centrum pracy i życia z gwarancją podmiotowości i wolności włącznie.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego