NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 30 (1167) z dn. 24 sierpnia 2018r.

Porady prawne

Czy po śmierci pracownika jego była żona jest uprawniona do uzyskania odprawy pośmiertnej?

 

Na mocy treści art. 93 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 2018 roku poz. 917 z późn. zm., dalej jako KP) w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.

Na gruncie przepisu art. 93 § 4 pkt 1 KP jako jeden z członków rodziny pracownika uprawniony do odprawy pośmiertnej został wskazany przez ustawodawcę małżonek.

Z braku odesłania w ramach ww. regulacji do przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (w przeciwieństwie do art. 93 § 4 pkt 2 KP) wynika, że małżonek nabywa prawo do odprawy pośmiertnej bezwarunkowo, samo pozostawanie w związku małżeńskim skutkuje powstaniem roszczenia o jej wypłatę.

Analiza treści art. 93 § 4 pkt 1 KP pod kątem gramatycznym prowadzi do wniosku, że odprawa pośmiertna nie przysługuje ani byłemu małżonkowi, ani małżonkowi pozostającemu ze zmarłym w separacji, nawet w sytuacji, gdyby mieli ustalone ze strony zmarłego prawo do alimentów.

Z uwagi na powyższe po śmierci pracownika jego była żona NIE jest uprawniona do uzyskania odprawy pośmiertnej.

 

 

Otrzymałem decyzję o przyznaniu renty. ZUS nie doliczył mi, jako okresów nieskładkowych okresów pobierania zasiłku chorobowego świadczenia rehabilitacyjnego z ostatnich lat, ponieważ wcześniej wydał decyzję o ich zwrocie. Czy decyzja ZUS jest słuszna?

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien te okresy doliczyć do stażu ubezpieczeniowego na podstawie art. 7 pkt 1 lit b i c ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 15 lutego 2017 r., sygn. akt III AUa 688/16, przepis ten jest jasny i wyraźny. W odniesieniu do świadczeń chorobowych ustawa wymaga jedynie, aby wnioskodawca je pobrał. Z art. 7 pkt 1 lit  b i c wynika, że jedyną przesłanką uznawania za okresy nieskładkowe okresów zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego jest rzeczywiste pobieranie tych świadczeń. To pozwala na uwzględnienie tych okresów, jako nieskładkowych w wysokości renty. Bez znaczenia pozostaje uznanie później przez ZUS tych świadczeń za nienależne oraz zobowiązanie do ich zwrotu. 

 

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego