NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 30 (1214) z dn. 6 września 2019r.

BHP w szkole - Kazimierz Pasternak

Początek nowego roku szkolnego jest swoistym sprawdzianem stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych. Przerwa wakacyjna zapewne w większości szkół została wykorzystana na wykonanie bieżących remontów, wyeliminowanie usterek technicznych i zagrożeń zarówno dla pracowników jak i uczniów w sferze bieżącej ochrony życia i zdrowia. Pytanie, czy tego rodzaju prace, bieżące przeglądy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zostały dokonane we wszystkich placówkach oświatowych tego wymagającycych i z jakim skutkiem? Bezpośrednią odpowiedzialność za bhp w szkole ponosi każdorazowo dyrektor. Służba bhp wspiera dyrektora w tym zakresie, pełniąc w szkole funkcje doradcze i kontrolne. Jej rola jest niezwykle znacząca w zapewnieniu właściwego stanu bezpieczeństwa w obiektach szkolnych, co ma bezpośredni wpływ na maksymalne ograniczenie zdarzeń wypadkowych zarówno wśród pracowników szkoły jak i uczniów. Służba bhp nie jest zwolniona z bezpośredniej współpracy ze związkami zawodowymi i społeczną inspekcją pracy, działającą w szkole. Społeczna inspekcja pracy w placówkach oświatowych posiada ustawowe uprawnienia, między innymi do kompleksowych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie szkoły a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wydawanie pracodawcy zaleceń i uwag przez dokonywanie stosownego wpisu do będącej w zasobach pracodawcy „Zakładowej księgi zaleceń i uwag”. Każdorazowo dyrektor szkoły, będąc kierownikiem zakładu pracy, ma obowiązek wykonywać zalecenia, które mają moc dokumentów urzędowych w postępowaniu przed organami państwowymi. Bezpośredni wgląd do treści sygnalizowanych zaleceń mają organizacje zakładowe, inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz inne organy nadzoru i kontroli warunków pracy. Wedle ustawy z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy, niewykonanie przez pracodawcę zalecenia jest zagrożone karą grzywny. Społeczna inspekcja pracy na podstawie ustawowych prerogatyw ma prawo do uczestniczenia w pracach szkolnej komisji bhp, jeśli została powołana i opiniowania planów pracy, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z kontrolą ich realizacji, a społeczny inspektor pracy z mocy ustawy wchodzi w skład zespołu powypadkowego. Współdziałająca aktywnie ze szkolną służbą bhp społeczna inspekcja pracy ma realny wpływ na zapewnienie oczekiwanego, zgodnego z prawem poziomu bhp ze zmniejszeniem zagrożeń wypadkowych włącznie. A jest ciągle dużo do zrobienia w tej sprawie. Wystarczy analiza wieloletnich danych statystycznych Centrum Informacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby przekonać się, że w szkołach z udziałem uczniów dochodzi rocznie do ponad 50 tysięcy zdarzeń wypadkowych. Nie tylko uczniowie są ofiarami wypadków. Również dotyczy to nauczycieli, pracowników szkół w liczbie ponad 3 tysiące rocznie.

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego