NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 30 (1214) z dn. 6 września 2019r.

Kary porządkowe - Kazimierz Pasternak

Ustawa Kodeks pracy reguluje odpowiedzialność porządkową pracowników, co uniemożliwia pracodawcom stosowanie dowolnych praktyk w tym zakresie. Obowiązuje ustawowy, zawity katalog kar porządkowych, którego nie można dowolnie rozszerzać czy zmieniać. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp i przeciwpożarowych, a także przyjętego u pracodawcy sposobu ewidencji czasu pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności pracodawca, zgodnie z art. 108 ustawy kodeks pracy, może stosować karę upomnienia lub karę nagany. Pracodawca może stosować wobec pracowników karę pieniężną w przypadkach nieprzestrzegania przepisów bhp, przepisów przeciwpożarowych, opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia, obecności w pracy pod wpływem alkoholu. Za konkretne przewinienie może być nałożona wyłącznie jedna z wymienionych kar porządkowych.
Przesłankami odpowiedzialności porządkowej pracownika jest udowodniona wina i bezprawność zachowania. Warto nadmienić, że wina może być zarówno umyślna, jak i nieumyślna. Nieprzyznanie, czy obniżenie premii regulaminowej, dla przykładu z tytułu spóźnienia do pracy, nie można traktować, jako kary pieniężnej lecz nienabycie prawa do części lub całości premii. Ustawa kodeks pracy określa ściśle procedury, jakie muszą zostać zrealizowane przed sfinalizowaniem kary porządkowej. Pracownik ma zawsze prawo do obrony przed karą porządkową. Nigdy nie jest na straconej pozycji. Jego obronne szanse rosną, jeśli należy do organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”. Już na etapie obowiązkowego wysłuchania może skorzystać z pomocy związkowej, co nie jest bez znaczenia dla efektu obronnego. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia na piśmie pracownika, wskazuje rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę, w której to nastąpiło, oraz informuje o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie wniesienia. Na podstawie art. 112 ustawy kodeks pracy pracownik może w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść sprzeciw. Tu może skorzystać z pomocy związkowej. Brak sprzeciwu uniemożliwia pracownikowi skorzystanie z kolejnych etapów obrony, z postępowaniem sądowym włącznie. O odrzuceniu lub uwzględnieniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu. Pracownik, który wniósł sprzeciw ma prawo w terminie 14 dni od powiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu zwrócić się z pozwem do sądu o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. Pracownik należący do organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” również na tym etapie ma zapewnioną bezpłatną pomoc prawną. Rezygnacja z obrony, bagatelizowanie kar porządkowych może w konsekwencji spowodować dyscyplinarne rozwiązanie stosunku pracy z tytułu udowodnionego, powtarzalnego naruszenia obowiązków pracowniczych.

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego