NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 30 (1214) z dn. 6 września 2019r.

Zmiany w procedurze wydawania i prostowania świadectw pracy - Marta Śnioch

Od 7 września 2019 r. zmieniają się zasady prostowania świadectw pracy. Zmiany te polegają na wydłużeniu terminu z 7 do 14 dni, w jakim pracownik może wystąpić do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku przez pracodawcę – pracownik może wystąpić do sądu pracy z roszczeniem o wydanie orzeczenia zastępującego świadectwo pracy.

 

W przypadku umów na czas określony, gdy pracodawca nie zamierza podpisać nowej umowy z pracownikiem w ciągu 7 dni od rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy powinien wydać niezwłocznie pracownikowi świadectwo pracy. W praktyce oznacza to, że pracodawca wydaje świadectwo pracy w ostatnim dniu zatrudnienia.
Natomiast jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe z przyczyn obiektywnych, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania umowy powinien przesłać świadectwo pocztą albo doręczyć je w inny sposób. Termin 7-dniowy na wydanie i doręczenie świadectwa pracy liczymy w dniach kalendarzowych, czyli uwzględniamy w nim niedziele, święta i inne wolne dni. 
Nowelizacja przepisów przewiduje, iż w przypadku niewydania świadectwa pracy pracownikowi będzie przysługiwać prawo do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy. Jeżeli pracodawca nie istnieje albo wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie go do wydania świadectwa pracy będzie niemożliwe z innych przyczyn, pracownikowi będzie przysługiwać prawo do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy. Z takim żądaniem będzie można wystąpić w każdym czasie przed upływem terminu przedawnienia i takie same zasady będą się odnosić do żądania sprostowania świadectwa pracy.
W momencie, gdy pracodawca zatrudni pracownika ponownie w terminie 7 dni od rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy, nie ma obowiązku wydania świadectwa pracy. Jednak na wniosek pracownika o wydanie świadectwa pracy musi to zrobić. Wniosek pracownika może być złożony w formie pisemnej lub elektronicznej w dowolnym momencie. Wówczas pracodawca wydaje świadectwo pracy za okres lub okresy zakończonego zatrudnienia, za które dotychczas pracownik nie otrzymał świadectwa pracy w terminie 7 dni od złożenia wniosku przez pracownika.
 

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego