NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 31 (1258) z dn. 11 września 2020r.

Porady prawne

Czy dyrektor szkoły ma prawo wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych, na terenie szkoły maseczek lub przyłbic, bez zapewnienia im tego środka ochrony osobistej? Czyli obowiązek zaopatrzenia w maseczki dla ucznia spoczywałby na rodzicach. Czy w związku z brakiem u ucznia maseczki (zakupionej przez rodzica) dyrektor może nie wpuścić do szkoły?

Z Wytycznych Głównego Inspektora Pracy dotyczących szkół wynika, że obowiązek noszenia maseczek dotyczy wyłącznie personelu opiekującego się dziećmi i pozostałych pracowników i to na dodatek "w razie konieczności", a nie co do zasady.
Obowiązek noszenia osłon twarzy, zgodnie z Wytycznymi dotyczy także osób trzecich obecnych w szkole, jak i rodziców, ale nie uczniów.
Z treści rozporządzeń wydanych przez Ministra Edukacji Narodowej w związku z epidemią covid, jak dotąd także nie wynika obowiązek noszenia maseczek przez uczniów szkół.
Natomiast z treści § 24 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z 07.08.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1356) – dalej r.u.o.n.s.e., wynika, że do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym m.in. w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania.
Wyżej wskazane rozporządzenie jest aktualnie obowiązujące i bez wątpienia dotyczące szkół, będących miejscami ogólnodostępnymi i budynkami użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty. W takim przypadku obowiązek wyposażenia ucznia w maseczkę spoczywa na jego rodzicach.
Jest to obowiązek powszechny dotyczący wszystkich obywateli, za wyjątkiem tych wskazanych w treści § 24 ust. 3 r.u.o.n.s.e., a więc m.in. dziecka do ukończenia 4. roku życia.
Jednakże na podstawie ogólnie rozumianych przepisów prawa oświatowego w obecnym stanie prawnym, jak również w ramach obecnie obowiązujących wytycznych sanitarnych - dyrektor nie ma podstawy prawnej, aby zarządzić obowiązek noszenia na terenie szkoły maseczek przez uczniów – z sankcją niewpuszczenia ucznia do szkoły w sytuacji nieposiadania maseczki.
W każdym przypadku dyrektor szkoły, jako osoba odpowiadająca za bezpieczeństwo w szkole, powinien kwestię zabezpieczenia szkoły przed ewentualnym zakażeniem skonsultować z właściwym miejscowo Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Zobacz również:
https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego