NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 33 (1217) z dn. 4 października 2019r.

Praca nauczyciela przedszkola niepublicznego w dzień wolny - Marta Śnioch

Do nauczycieli przedszkoli niepublicznych nie mają zastosowania przepisy Karty Nauczyciela w zakresie czasu pracy oraz dodatkowego wynagradzania za pracę w dzień wolny od pracy. W związku z tym należy posiłkować się w tym zakresie Kodeksem pracy, który normuje różne rozkłady czasu pracy, godziny nadliczbowe oraz pracę w dni wolne od pracy. Należy mieć na uwadze, że przedszkola niepubliczne mogą funkcjonować również w soboty i taki dzień może być dla nauczyciela normalnym dniem pracy – zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy.
PRZYKŁAD: W szkole publicznej zatrudniony jest nauczyciel języka polskiego na umowę o pracę na czas określony od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2019r. Nauczyciel zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy (10/18 etatu). Od 9 kwietnia 2019r. do chwili obecnej nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim. W związku z przewlekłą chorobą zwolnienie lekarskie będzie trwało do końca umowy o pracę. Za ile dni urlopu wypoczynkowego należy wypłacić temu nauczycielowi ekwiwalent pieniężny?
Nauczycielowi przysługuje ekwiwalent urlopowy za 42 dni.
Nauczyciel zatrudniony na czas określony przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze i w okresie ferii.
Nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć (art. 64 ust. 5 Karty Nauczyciela). Zaś w razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu zwolnienia lekarskiego nauczycielowi przysługuje urlop uzupełniający w wymiarze do 56 dni (art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela). Urlop ten przekształca się w ekwiwalent urlopowy po rozwiązaniu stosunku pracy (art. 66 ust. 2 Karty Nauczyciela).
Z powyższego wynika, że nauczycielowi, którego dotyczy pytanie, przysługuje 56 dni urlopu wypoczynkowego za cały okres zatrudnienia. Nauczyciel wykorzystał 14 dni urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych, ale nie wykorzysta ani jednego dnia urlopu w wakacje. Tym samym należy mu się urlop uzupełniający w wymiarze 42 dni (56-14), który po rozwiązaniu stosunku pracy przekształci się w ekwiwalent urlopowy.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego