NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 33 (1306) z dn. 14 września 2021r.

Wypłata świadczenia urlopowego dla nauczycieli - Marta Śnioch

Z odpisu na zfśs nauczycielom są wypłacane świadczenia urlopowe, w terminie do końca sierpnia każdego roku. Świadczenie jest wypłacane w wysokości odpisu podstawowego, ustalonego na zasadach ogólnych, czyli wynikających z ustawy o zfśs. Nauczyciel zatrudniony przez cały rok szkolny 2020/2021 w pełnym wymiarze zajęć otrzyma świadczenie urlopowe w wysokości 1550,26 zł, a w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy lub przez część roku szkolnego - proporcjonalną część tej kwoty.

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli jest świadczeniem obowiązkowym o charakterze roszczeniowym. Warunkiem jego otrzymania jest jedynie fakt zatrudnienia w zawodzie nauczyciela. Nauczyciel otrzyma świadczenie urlopowe, nawet jeśli nie wykonywał pracy. Świadczenie przysługuje zarówno nauczycielom czynnym zawodowo, jak i przebywającym na urlopach wychowawczych albo dla poratowania zdrowia. Bez znaczenia jest też rodzaj umowy: na czas nieokreślony, określony, na zastępstwo. Nie przysługuje natomiast w okresie korzystania z urlopu bezpłatnego.
Wypłaty świadczenia urlopowego nie uzależnia się od sytuacji rodzinnej, materialnej czy życiowej uprawnionego nauczyciela, gdyż wysokość świadczenia wynika z przepisów odrębnych od ustawy o zfśs (art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela). Nie ma również znaczenia długość trwania urlopu wypoczynkowego. Nauczyciel nie musi więc, tak jak w przypadku ubiegania się o świadczenie urlopowe z ustawy o zfśs, korzystać z 14 kolejnych dni płatnego wypoczynku, aby otrzymać to świadczenie. Fakt wypłaty świadczenia nie odbiera nauczycielowi prawa do ubiegania się o inne formy pomocy z zfśs, np. dopłatę do wypoczynku. Jeśli nauczyciel spełnia warunki uprawniające do wsparcia z funduszu, opisane w regulaminie zfśs, może otrzymać taką dodatkową pomoc.
Świadczenie urlopowe jako przychód ze stosunku pracy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, natomiast jest zwolnione ze składek na ZUS, o ile nie przekracza ustawowo wyznaczonej wysokości, tj. odpowiadającej odpisowi podstawowemu, odpowiednio do wymiaru czasu pracy oraz okresu zatrudnienia w roku szkolnym.
Na przykład, gdy nauczyciel jest zatrudniony na 3/4 etatu od 1 września 2020r. do 30 kwietnia 2021r. (8 z 12 miesięcy). Przysługujące mu świadczenie urlopowe wyniesie 775,13 zł i zostało obliczone w następujący sposób:
·                     1550,26 zł (wysokość świadczenia urlopowego dla osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy) x 3/4 etatu = 1162,70 zł,
·                     1162,70 zł x 8/12 miesięcy = 775,13 zł.
Tak obliczone świadczenie urlopowe jest zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ale podlega opodatkowaniu.
 

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego