NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 36 (1173) z dn. 5 października 2018r.

SIP z wyboru - Kazimierz Pasternak

Społecznego inspektora pracy (sip) zawsze wybierają i odwołują pracownicy na podstawie zatwierdzonych przez zakładowe organizacje związkowe regulaminów wyborczych. Brak zakładowej organizacji związkowej uniemożliwia przedmiotowe wybory. Społecznego inspektora pracy pracodawca nie może samodzielnie, w trybie arbitrażowym wskazać. Nie może powierzyć funkcji społecznego inspektora pracy na podstawie polecenia służbowego. Za sprzeczne z prawem należałoby uznać powierzenie przez pracodawcę przedstawicielowi pracowników opracowanie regulaminu wyborów sip i ich zmaterializowanie. Społeczny inspektor pracy nie podlega kontroli pracodawcy i nie może ponosić jakichkolwiek ujemnych skutków z tytułu pełnionej funkcji. Każda organizacja związkowa działająca u pracodawcy, w tym nowo powstała Tymczasowa Komisja Zakładowa chcąc dokonać wyborów społecznej inspekcji pracy jest zobowiązana do opracowania i uzgodnienia (jeśli u pracodawcy działalność prowadzą co najmniej dwie organizacje związkowe) zakładowego regulaminu wyborów społecznej inspekcji pracy z uwzględnieniem liczby zatrudnionych, zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy, organizacji pracy, częstotliwości zdarzeń wypadkowych. Tego rodzaju analiza pozwoli na precyzyjne określenie struktury organizacyjnej przyszłej społecznej inspekcji pracy wpisanej do regulaminu. Jeśli okaże się w ocenie organizacji związkowych konieczne, struktura ta może być wielopoziomowa z grupowymi, oddziałowymi, wydziałowymi społecznymi inspektorami pracy. Jeśli nie, to pozostaje wybór wyłącznie zakładowego inspektora pracy z uprawnieniami kontrolno-nadzorczymi nad całym zakładem. Pracodawca w tej fazie opracowania regulaminu jak i przeprowadzenia wyborów jest pozbawiony możliwości jakichkolwiek ingerencji. Wyłącznie organizacje związkowe ustalają zasady wyborów i pełnią kontrolę nad działalnością sip ( w ograniczonym zakresie). Mając uzgodniony regulamin wyborów, zakładowe organizacje związkowe w trybie procedur regulaminowych jedynie informują pisemnie pracodawcę o terminie i miejscu zebrania wyborczego, wskazując na potrzebę partycypowania w kosztach przez pracodawcę związanych z wyborami oraz udzielaniu wszelkiej pomocy logistycznej na tę okoliczność. Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy zawiera tego rodzaju regulacje adresowane do pracodawcy. Jeśli wybory odbywają się na spotkaniu załogi, przewodniczącym tego gremium jest zawsze jeden z przedstawicieli zakładowej organizacji związkowej realizujący ściśle wynikający z treści regulaminu porządek wyborów. Wskazane jest, aby obecnych na wyborach pracowników zapoznać z aktualnym stanem praworządności w zakładzie pracy, stanem bhp i perspektywami w tym zakresie. Zebrania te są protokołowane wraz z wnioskami. Wybory mogą zostać dokonane także poza zebraniem (specyfika organizacji pracy). W przypadku wątpliwości szczegółowe informacje w tej materii można uzyskać pod numerem telefonu 41 344 77 03.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego