NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 36 (1173) z dn. 5 października 2018r.

Porady prawne

Proszę o opinię prawną w kwestii wypłaty dodatku funkcyjnego nauczycielowi konsultantowi zatrudnionemu w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. W dniu 23 lipca 2018 r. złożyłam wniosek do Starosty Staszowskiego o wypłatę zaległego dodatku funkcyjnego. Otrzymałam pismo oraz opinię prawną sporządzoną przez radcę prawnego zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Wynika z nich, iż taki dodatek nie należy mi się. Przyznam, iż czuję się oszukana, ponieważ nauczyciele konsultanci zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli w całej Polsce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. taki dodatek funkcyjny mieli i mają wypłacany. Nadmienię, iż od 1.08.2018r. zatrudniłam na 12/35 nauczyciela konsultanta, któremu przyznałam 300,00 zł dodatku funkcyjnego (1/3 kwoty z 900,00 zł). Od 1.09.2018 r. zatrudnię nauczyciela konsultanta na cały etat. Nauczyciel ma świadomość, jakie składniki wynagrodzenia mu przysługują (w tym dodatek funkcyjny).

Proszę o wyjaśnienie, dlaczego wg Uchwały dodatek funkcyjny nauczycielowi konsultantowi nie przysługuje?

 

Zgodnie z treścią § 5 ust. 2b Rozporządzenia MENiS z dnia 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ”nauczyciele, którym powierzono sprawowanie funkcji nauczyciela-konsultanta, uprawnieni są do dodatku funkcyjnego, którego wysokość określa organ prowadzący jednostkę w Regulaminie”. Literalne brzmienie tego przepisu ewidentnie wskazuje, że jedynym kryterium przyznania dodatku funkcyjnego jest sam fakt rzeczywistego wykonywania funkcji nauczyciela- konsultanta.

Wydana na podstawie przepisów ustawy Karta Nauczyciela i w/w Rozporządzenia, uchwała Rady Powiatu w Staszowie w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli - jako akt wykonawczy niższego rzędu, nie może wprowadzać żadnych innych ograniczeń w jego przyznawaniu, a jedynie uszczegółowić zasady przyznania tego dodatku.

Zresztą z treści § 5 Regulaminu wynika, że nie wprowadza żadnych dodatkowych ograniczeń, tylko odsyła wprost do stosowania przepisów § 5 w/w Rozporządzenia.

Z analizy zapisów Regulaminu wyraźnie wynika prawo każdego nauczyciela- konsultanta do dodatku funkcyjnego, którego wysokość (a nie prawo do niego), uzależnione jest od wymiaru zniżki godzin. Ani ustawa ani rozporządzenie, ani Regulamin nie zawierają też żadnych zapisów, które uzależniałyby ten dodatek funkcyjny od rodzaju placówki, w której nauczyciel wykonywałby funkcję konsultanta. Tak samo nie ma żadnych zapisów, które wyłączałyby prawo do jednoczesnego pobierania dodatku z tytułu sprawowania funkcji dyrektora jak i funkcji konsultanta, jeżeli faktycznie takie czynności są wykonywane przez nauczyciela.

Odmowne stanowisko Starosty nie znajduje uzasadnienia w treści uchwalonego Regulaminu i jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

W przypadku dalszego uchylania się starosty od przyznania Pani dodatku, proponuję złożyć skargę w sprawie do PIP lub skierować sprawę do Sądu Pracy o zapłatę.

 

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego