NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 36 (1263) z dn. 16 października 2020r.

Świętokrzyska praca - Waldemar Bartosz

Publikowane przez Wojewódzki Urząd Statystyczny w Kielcach dane dostarczają wiele istotnych informacji. W praktyce związkowej istotna jest rzetelna wiedza a tę w dużym stopniu dostarczają właśnie dokumenty WUS-u. Ostatnio Urząd ten opublikował raport dotyczący „Aktywności ekonomicznej ludności w województwie świętokrzyskim w II kwartale 2020r.”.
Okazuje się więc, że sytuacja ta jest na przyzwoitym poziomie. Ludność aktywna zawodowo (czyli pracująca w różnych formach zatrudnienia) w II kwartale 2020r. stanowiła 55% ludności w wieku 15 lat (młodociani pracujący) i więcej. W porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego wskaźnik ten zwiększył się o 0,5 punktu procentowego. Wzrósł również współczynnik zatrudnienia (o 1%), natomiast stopa bezrobocia obniżyła się o 1,2 % do 3,8%. Mniej niż przed rokiem było biernych zawodowo (o 1,5%). Wśród biernych zawodowo, czyli tych osób, którzy nie zabiegają o zatrudnienie, dominują kobiety (62,1% ogółu) a także mieszkańcy wsi (52,9%). Ogółem grupa ta liczyła 448 tys. osób.
Aktywni zawodowo stanowili grupę liczącą 547 tys. osób. Większość z nich stanowili mężczyźni (56,7%). Liczba aktywnych zawodowo zwiększyła się w skali roku o 0,4%. Dotyczyło to mężczyzn, bowiem w grupie kobiet obserwowano spadek aktywności o 1,7%.
Dwie różnice w aktywności ekonomicznej utrzymywały się w zależności od wykształcenia badanych. Największy poziom owej aktywności notowany był nadal w grupie osób z wykształceniem wyższym (77,4%) a najmniejszy z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym lub niepełnym podstawowym (12,8%). W obu grupach jednak w ciągu roku nastąpił pewien spadek aktywności, największy pośród absolwentów liceów ogólnokształcących. Wzrost natomiast odnotowano wśród osób z zasadniczym zawodowym (o 3,9% do 57,8%) oraz policealnym i średnim zawodowym (o 0,2% do 63,1%).
Kolejną grupę stanowią bezrobotni. Ich liczba w II kwartale 2020r. zmniejszyła się o 22% i wynosiła 21 tysięcy. Wśród bezrobotnych więcej było mężczyzn – 71% ogółu. Ich liczba zmalała o 12% w stosunku do roku poprzedniego. Większy spadek odnotowano wśród kobiet, bo o 33%.
Istotnym pytaniem jest powód braku aktywności zawodowej. Najważniejszym powodem było pobieranie świadczeń emerytalnych, na co wskazywało 56% biernych zawodowo. Kolejne powody bierności to: nauka i uzupełnianie kwalifikacji (16,1%) oraz choroba i niepełnosprawność (10,7%).
Wszystkie te dane, przedstawione skrótowo, pokazują na kierunek zmian ale także na potrzebę na przykład położenia nacisku na kształcenie zawodowe. Te wszystkie dane mogą być przesłanką do dalszych przedsięwzięć, również związkowych.


 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego