NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 36 (1263) z dn. 16 października 2020r.

Organizacja pierwszej pomocy w okresie epidemii - Marta Śnioch

Przykładem czynności, która w "normalnych" warunkach jest wykonywana przez pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, a która może budzić wątpliwości w czasie epidemii COVID-19, jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa, w ramach której nie tylko wykonuje się uciskanie klatki piersiowej, ale również prowadzi się oddechy ratownicze dostarczające tlen do organizmu poszkodowanego. Według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (Wytyczne COVID-19 z 24 kwietnia 2020 r.) w okresie epidemii SARS-CoV-2, oceniając oddech, należy wyłącznie obserwować klatkę piersiową i brzuch, poszukując ruchów świadczących o prawidłowym oddechu. Aby zminimalizować ryzyko infekcji, należy powstrzymać się od udrażniania dróg oddechowych oraz umieszczania swojej twarzy przy ustach (nosie) poszkodowanego. Następnie należy zadzwonić po pogotowie ratunkowe. Zgodnie z wytycznymi osoby udzielające pomocy powinny rozważyć zasłonięcie ust poszkodowanego szmatką lub ręcznikiem przed rozpoczęciem uciskania klatki piersiowej. Może to zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w powietrzu podczas uciśnięć klatki piersiowej. Ponadto z treści rekomendacji wynika, aby w trakcie epidemii osoby bez przeszkolenia medycznego rozważyły wykonywanie wyłącznie uciskania klatki piersiowej i wykorzystanie publicznego dostępu do defibrylacji. We wskazanych wytycznych występuje rozróżnienie "ratowników" i "osób bez przeszkolenia medycznego". Należy przyjąć, że osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy nie mają statusu "ratowników" i niezależnie od stopnia przeszkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy są "osobami bez przeszkolenia medycznego".
Okres epidemii, w tym potencjalne następstwa zdrowotne związane z chorobą COVID-19, stanowi podstawę do weryfikacji pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz do ewentualnych zmian personalnych. W sytuacji gdy pracownik wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy znajduje się w grupie ryzyka, np. ze względu na wiek lub ujawnione pracodawcy schorzenia, istnieje podstawa do czasowego odsunięcia takiego pracownika od zadań związanych z udzielaniem pierwszej pomocy, niezależnie od zmodyfikowania czynności ratunkowych na czas epidemii. Wyznaczanie nowego pracownika do udzielania pierwszej pomocy musi być zakomunikowane pracownikom.
Udzielając pomocy poszkodowanemu w okresie epidemii należy założyć, że każdy poszkodowany może być osobą zakażoną koronawirusem. Należy bowiem pamiętać, że poszkodowany może nie mieć objawów infekcji, a mimo to być nosicielem wirusa. Zatem pracodawca (co do zasady) nie może oczekiwać od pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy wykonywania czynności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy na takim samym poziomie jak w okresie poprzedzającym wystąpienie stanu epidemii. Tym samym nie będzie prawidłowym postępowaniem stosowanie przepisów o pracowniczej odpowiedzialności porządkowej w przypadku, gdy osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy udzielą pomocy w ograniczonym zakresie, kierując się własnym bezpieczeństwem. Duże znaczenie w ocenie prawidłowości działania pracownika udzielającego pomocy ma także sposób zorganizowania oraz wyposażenie apteczek czy punktów udzielania pierwszej pomocy przez pracodawcę. Trudno pociągnąć pracownika do odpowiedzialności porządkowej w sytuacji, gdy wyposażenie apteczek budzi wątpliwości w zakresie jego dostosowania do udzielania pierwszej pomocy w warunkach zagrożenia, jakim jest koronawirus.
Zorganizowanie sprawnie funkcjonującego systemu udzielania pierwszej pomocy w okresie pandemii wymaga ustaleń z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, szczególnie w zakresie wyposażenia (doposażenia) apteczek oraz punktów pierwszej pomocy z uwzględnieniem dodatkowego zagrożenia, jakim jest koronawirus (§ 44 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Rekomendowanym postępowaniem jest więc uzyskanie od lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami pisemnej opinii w sprawie uzupełnienia wyposażenia apteczek oraz punktów udzielania pierwszej pomocy, tak aby zminimalizować ryzyko związane z udzielaniem pierwszej pomocy podczas epidemii.
Warto pamiętać, że sposób funkcjonowania systemu udzielania pierwszej pomocy w zakładach pracy podlega obowiązkom konsultacyjnym między pracodawcą a pracownikami. Ponieważ okres epidemii oraz związane z tym zagrożenia są nową sytuacją mającą istotne przełożenie na organizację procesu pracy, w szczególności w kwestiach bezpieczeństwa, należy przyjąć, że sposób wykonywania zadań przez pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy powinien być omówiony z pracownikami lub ich przedstawicielami w ramach konsultacji bhp. W przypadku gdy w zakładzie pracy z uwagi na liczbę pracowników funkcjonuje komisja bhp, obowiązek konsultacyjny może być realizowany na forum takiej komisji.
Za dobrą praktykę, niezależnie od wypełnienia obowiązków konsultacyjnych z pracownikami, należy uznać opracowanie zakładowej procedury udzielania pierwszej pomocy w czasie epidemii COVID-19. W opracowaniu takiej procedury powinien bezwzględnie uczestniczyć lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego