NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 37 (1310) z dn. 12 października 2021r.

Świadczenia powypadkowe w miejscu pracy - Kazimierz Pasternak

Odpowiedź na pytania związane zarówno z rodzajem świadczeń wypłacanych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych jak i warunków nabywania prawa do tych świadczeń znajdziemy w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Przedmiotowa ustawa dodatkowo precyzuje zasady i tryb przyznawania tych świadczeń wraz z określeniem ich wysokości i procedurą wypłaty. Świadczenia te przysługują pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy. Tak więc ustawowy wymóg dotyczy wyłącznie zdarzenia wypadkowego zakwalifikowanego przez zespół powypadkowy jako wypadek przy pracy. Dla przypomnienia za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywoływane przyczyną zewnętrzną powodującą uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, również w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy, czy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Może zdarzyć się, że pracownik bez polecenia wykonuje czynności na rzecz pracodawcy i wówczas tego rodzaju przypadek również podlega wyjaśnieniu w układzie zdarzenia wypadkowego. Zdiagnozowana choroba zawodowa u pracownika jest podstawą do przyznania świadczeń. Wedle ustawy z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje; zasiłek chorobowy, zasiłek rehabilitacyjny po wyczerpaniu zasiłku chorobowego przez ubezpieczonego, który jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. W katalogu świadczeń zdrowotnych w ustawie znajdują się także odszkodowanie jednorazowe wypłacane dla ubezpieczonego lub dla rodziny w przypadku jego śmierci. Może zostać przyznana z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej renta szkoleniowa, zdrowotna – z tytułu niezdolności do pracy. Jest możliwe także przyznanie dodatku do renty rodzinnej, dodatku pielęgnacyjnego oraz pokrycia kosztów leczenia w zakresie stomatologii, szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w sprzęt i środki ortopedyczne w ustawowo określonym zakresie.
Znajomość przedmiotowej ustawy, co najmniej w podstawowym zakresie przez zarówno poszkodowanych jak i społecznych inspektorów pracy, bezpośrednio uczestniczących w badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z organizacjami związkowymi włącznie, zwiększa szansę na pełne wykorzystanie możliwości ustawowych. Nieznajomość prawa szkodzi.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego