NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 37 (1310) z dn. 12 października 2021r.

Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji pracodawców i sip w czasie pandemii COVID-19 - Marta Śnioch

Kadencje organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców, związków pracodawców i społecznych inspektorów pracy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19 będą mogły być przedłużone do upływu 90 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z 24 czerwca 2021 r. dopuszczalne będzie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 przedłużenie kadencji organu statutowego:
•    związku zawodowego,
•    związku lub organizacji przedsiębiorców,
•    związku pracodawców, ich federacji i konfederacji,
•    społecznego inspektora pracy.
Wydłużenie kadencji ww. organów nie będzie jednak możliwe w każdym przypadku. Dopuszczalne będzie w sytuacji, gdy w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii nie ma możliwości przeprowadzenia wyborów.
Ustawodawca określił, na jaki okres może zostać wydłużona kadencja. Limit czasu przedłużonej kadencji jest zależny od tego, jak długo trwa stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Przedłużenie kadencji dopuszczalne jest przez okres nie dłuższy niż do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Jak wskazał ustawodawca w uzasadnieniu: (…) podobne rozwiązania przyjęto wobec wielu organizacji, których istotą jest masowość i skupianie znacznej liczby członków. Natomiast ograniczenia związane z poruszaniem się oraz gromadzeniem osób na terytorium RP zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu organizacji związkowych, związków lub organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy, bowiem ich statuty w zdecydowanej większości nie przewidują możliwości przeprowadzenia wyborów czy podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Konsekwencją powyższego jest to, że zmiana statutów regulujących te kwestie również nie jest możliwa w tym trybie. Wygaśnięcie kadencji organów statutowych związków zawodowych, związków lub organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy bez możliwości organizacji i przeprowadzenia wyborów członków organów na nową kadencję, mogłoby doprowadzić do ich paraliżu.
Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego