NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 38(677)

Porady prawne

Porady prawne

 

Czy pracownik, który się zwalnia za porozumieniem stron ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych? (Pracuję 2 lata, ale u różnych pracodawców) Przez jaki okres czasu jest wypłacany zasiłek dla bezrobotnych?

 

Osoba, która w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy rozwiązała stosunek pracy na mocy porozumienia stron, otrzyma zasiłek dopiero po 90 dniach, chyba że porozumienie to nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji zakładu pracy czy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy np. ekonomicznych lub z powodu zmiany miejsca zamieszkania. Wówczas zasiłek przysługuje na ogólnych zasadach, czyli po 7 dniach od rejestracji. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu, jeżeli nie ma dla niego propozycji odpowiedniego zatrudnienia i w okresie ostatnich 18 miesięcy przed dniem zarejestrowania, przez okres co najmniej 1 roku był zatrudniony i otrzymywał wynagrodzenie co najmniej najniższe czyli obecnie 760 zł brutto. Do tego wymaganego roku, od którego zależy przyznanie zasiłku wlicza się także okres: urlopu wychowawczego, zasadniczej służby wojskowej, pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków stanowiła kwota co najmniej najniższego wynagrodzenia, a także okres, za który przyznano odszkodowanie w związku z błędnym, czy nieuzasadnionym rozwiązaniem umowy o pracę. Wysokość zasiłku zależy od stażu pracy. Przy ogólnym zatrudnieniu trwającym do 5 lat, wysokość świadczenia to 80% kwoty podstawowej zasiłku, a przy co najmniej 20-letnim stażu wynosi ono 120% kwoty zasiłku. Przy 2-letnim stażu, zasiłek należy się w wysokości 80% kwoty zasiłku, który obecnie wynosi 498,20 zł. Okres pobierania zasiłku wynosi od 6 do 18 miesięcy w zależności od stopy bezrobocia występującego na obszarze zamieszkania w okresie pobierania zasiłku. I tak;

- 6 miesięcy - gdy stopa bezrobocia na zamieszkałym terenie nie przekracza bezrobocia krajowego

- 12 miesięcy - jeżeli przekracza przeciętną stopę bezrobocia w kraju

- 18 miesięcy - jeżeli jest 2-krotnie większa od bezrobocia krajowego

 

Przez 18 miesięcy mogą pobierać zasiłek także osoby z 20-letnim stażem zamieszkujące obszar o szczególnym bezrobociu oraz osoby mające na utrzymaniu co najmniej 1 dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek jest także bezrobotny bez prawa do zasiłku.

 

Ile wynosi okres wypowiedzenia przy rozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron?

 

Nie ma okresu wypowiedzenia przy rozwiązaniu stosunku pracy na mocy porozumienia stron. Jeżeli jedna ze stron zamierza rozwiązać umowę o pracę, uzgadnia termin z drugą stroną i umowa rozwiązuje się w ustalonym dniu. „Porozumienie stron” polega na zgodnym oświadczeniu woli obu stron. Zatem termin rozwiązania stosunku pracy musi odpowiadać i pracownikowi i pracodawcy.

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

 

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego