NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 38 (1222) z dn. 8 listopada 2019r.

Zmiany w procedurze cywilnej - Marta Śnioch

Już od 7 listopada 2019r., jeśli sąd pracy uzna zwolnienie pracownika za bezprawne lub nieuzasadnione, będzie mógł nakazać jego dalsze zatrudnianie bez czekania na prawomocne zakończenie postępowania. Taką możliwość przewiduje znowelizowany art. 4772 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, który będzie obowiązywał od 7 listopada 2019 r.
Należy zauważyć, że nie jest to rozwiązanie całkowicie nowatorskie. Zgodnie z obecnym brzmieniem zmienianego art. 4772 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne, sąd na wniosek pracownika może w wyroku nałożyć na zakład pracy obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy. Obecnie przepis ten nie jest praktycznie stosowany, ponieważ możliwość wydania wyroku przez sąd pierwszej instancji w ciągu 3 miesięcy od wypowiedzenia umowy o pracę jest w realiach obciążenia pracą sądów czysto hipotetyczna. Ta zmiana przepisów ogranicza się zatem do wprowadzenia opcji nakazania "dalszego zatrudnienia pracownika" także w procesach o przywrócenie do pracy. Część ekspertów wskazuje, że rozwiązanie to jest niedostosowane do innych zapisów Kodeksu pracy. Sprawi bowiem kłopoty przy wydawaniu świadectwa pracy i jeszcze większe problemy, gdyby w okresie przed uprawomocnieniem się wyroku pracownik popełnił inny czyn, który uzasadniałby zwolnienie dyscyplinarne. Należy jednak zwrócić uwagę na dwie okoliczności. Po pierwsze, w procesach o przywrócenie do pracy sąd może w opisanych przepisami okolicznościach nie uwzględniać żądania przywrócenia pracownika do pracy i w zamian za to zasądzić odszkodowanie. Zatem już na tym etapie następuje pierwsza eliminacja tych przypadków, w których na podstawie ujawnionych w czasie procesu okoliczności, zdaniem sądu, współpraca pracownika i pracodawcy nie powinna być kontynuowana. Po drugie, znowelizowany przepis przewiduje konieczność złożenia przez pracownika wniosku o zatrudnianie go do zakończenia postępowania. Sąd nie będzie natomiast zobowiązany do jego uwzględnienia, tylko będzie miał możliwość go uwzględnić. Można zatem przypuszczać, że w stosowaniu tego nowego rozwiązania nie będzie żadnego automatyzmu, a sądy będą podchodziły do niego z dużą ostrożnością, mając na względzie fakt, że zmuszanie niechętnych sobie stron do kontynuowania zatrudnienia zwykle powoduje tylko dalsze konflikty.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego