NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 39(678)

Porady prawne

Porady prawne

 

Przebywam obecnie na urlopie wychowawczym. Słyszałam, że można legalnie dorobić będąc na takim urlopie. Moje pytanie dotyczy tego jak ma się taka praca do pobierania zasiłku z opieki. Dodam, że w mojej firmie jestem zatrudniona na 1/2 etatu, a moja ewentualna praca byłaby na umowę-zlecenie. Czy podejmując taką pracę nie stracę zasiłku? A może jest jakaś kwota, której nie można przekroczyć przy pobieraniu zasiłku?

 

Odpowiadając na to pytanie, należy uwzględnić 2 tematy.

Pierwsza sprawa to urlop wychowawczy i możliwość pracy na urlopie wychowawczym.

Zgodnie z art. 1862 Kodeksu Pracy pracownik może w czasie urlopu wychowawczego podjąć pracę, naukę, szkolenie, inną działalność zarobkową (np. umowa zlecenie, rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej), pod warunkiem, że zajęcie to nie spowoduje zaprzestania osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem.

Pracodawca, który ustalił, że jego pracownik zaprzestał osobistego sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, wzywa pracownika do stawienia się w pracy.

Drugi temat to uprawnienie do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 punkt 3 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami) pracownik, który w okresie urlopu wychowawczego kontynuuje zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy, zatrudnił się u innego pracodawcy lub podjął inną pracę zarobkową, nie ma prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.

Na osobie pobierającej świadczenie ciąży obowiązek poinformowania organu wypłacającego zasiłek rodzinny o zmianie sytuacji mającej wpływ na wypłatę świadczenia, w tym przypadku poinformowania o podjęciu umowy zlecenie.

 

 

Poprzedni pracodawca po rozwiązaniu umowy o pracę nie wypłacił ekwiwalentu za urlop, który nie został wykorzystany. Co w tym wypadku mogę zrobić, na jakie przepisy prawne się powołać? Czy mogę prosić o napisanie mniej więcej jak ma wyglądać ewentualny wniosek do sądu pracy w tej kwestii.

 

Radziłbym pisemnie zwrócić się do pracodawcy z żądaniem wypłacenia ekwiwalentu urlopowego na podstawie art. 171 K.p. Najlepiej pismo złożyć bezpośrednio i zachować kopię z potwierdzeniem odbioru pisma.

W razie odmowy albo braku odpowiedzi po upływie miesiąca, proponuję zwrócić się o interwencję do właściwego inspektora pracy.

Ekwiwalent urlopowy to należność zasadniczo bezsporna, jeśli nie ma wątpliwości jaki wymiar urlopu pracownikowi się należał, toteż ta sprawa powinna być załatwiona skutecznie przez inspektora pracy.

Na sąd pracy zawsze jest czas, gdyż roszczenia przedawniają się z upływem 3 lat, licząc od dnia wymagalności (art. 291 par. 1 K.p.).

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego