NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 3 (1187) z dn. 18 stycznia 2019r.

Najważniejsze zmiany dotyczące związków zawodowych, które wejdą w życie 1 stycznia 2019r. (cd)

Od 1 stycznia 2019r. zmienią się m.in. progi i podstawa ustalania reprezentatywności związków zawodowych.

 

Tak było

Tak jest

Komentarz

Reprezentatywną organizacją zakładową jest ta, która:

- należy do centrali związkowej reprezen­towanej w Radzie Dialogu Społecznego i zrzesza co najmniej 7 proc. pracowni­ków zatrudnionych w firmie,

- nie należy do centrali, ale zrzesza co najmniej 10 proc. pracowników zatrudnionych w firmie.

Jeżeli żadna z organizacji nie spełnia tych wymogów, reprezentatywna jest ta organizacja, która zrzesza najwięcej pracowników

Reprezentatywną organizacją zakładową jest ta, która:

- należy do centrali związkowej reprezentowanej w Radzie Dialogu Społecznego i zrzesza co najmniej 8 proc. osób wykonujących pracę zarobkową w firmie,

- nie należy do centrali, ale zrzesza co najmniej 15 proc. osób wykonujących pracę zarobkową w firmie.

Jeżeli żadna z organizacji nie spełnia tych wymogów reprezentatywna jest ta organizacja, która zrzesza najwięcej osób wykonujących pracę zarobkową

Ta zmiana powinna ułatwić prowadzenie dialogu społecznego na szczeblu zakładu pracy. Wzmocni bowiem rolę największych organizacji zakładowych. Powinna także przeciwdziałać rozdrobnieniu związkowemu, które dziś często utrudnia zawieranie porozumień z pracodawcą. Początkowo może wywoływać niepewność co do tego, czy dana organizacja - dotychczas reprezentatywna - spełnia nowe wymogi (także ze względu na zmianę podstawy liczenia liczebności związków)

Przepisy nie przewidują wprost sankcji za zawyżanie liczby członków w celu uzyskania statusu organizacji zakładowej lub reprezentatywności

Wskazywanie wyższej liczby członków związku, niż faktycznie do niego przynależy, będzie zagrożone grzywną

W połączeniu z możliwością sądowej weryfikacji liczebności związków ma to ograniczyć przypadki nadużywania statusu organizacji związkowej (lub organizacji reprezentatywnej)

Jeżeli w sprawie ustalenia m.in. regulaminów pracy, wynagradzania, nagród i premiowania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz planu urlopów organizacje związkowe albo organizacje związkowe reprezentatywne nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w ciągu 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk związków

Jeżeli w wymienionych sprawach organizacje związkowe albo organizacje związkowe reprezentatywne, (z których każda zrzesza co najmniej 5 proc. pracowników firmy) nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w ciągu 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk związków. Ten przepis stosuje się też odpowiednio, jeśli w firmie działa tylko jedna organizacja reprezentatywna skupiająca co najmniej 5 proc. pracowników

Stanowisko jednego reprezentatywnego związku uniemożliwi pracodawcy np. dowolne i niekorzystne zmiany regulaminu wynagradzania. Ograniczona zostanie rola tzw. żółtych związków zawodowych (czyli organizacji formalnie założonych przez pracowników, ale działających pod auspicjami pracodawcy). Powołuje się je po to, aby nie dopuścić do jednolitego stanowiska związków w sprawach dotyczących warunków zatrudnienia

Etat związkowy, czyli zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji (z prawem do wynagrodzenia) przysługuje działaczom-pracownikom

Etat związkowy przysługuje także działaczom, którzy są zatrudnieni na innej podstawie niż umowa o pracę (np. zleceniobiorcom). Wniosek o jego udzielenie pracodawca będzie musiał rozpatrzeć w ciągu siedmiu dni

Istotne uprawnienie działaczy zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Z kolei firmy będą miały nieco więcej możliwości kwestionowania prawa do etatu (dzięki możliwości sądowej weryfikacji liczebności związku)

CDN

 

(druk za: Dziennik Gazeta Prawna, 27 grudnia 2018 nr 250)


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego