NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 41 (1225) z dn. 29 listopada 2019r.

BHP w działalności związkowej - Kazimierz Pasternak

Wedle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej każdy, bez wyjątku, ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy w tym zakresie określają ustawy i inne przepisy. Warunkiem codziennej realizacji tego prawa jest między innymi kontrola i bieżący nadzór, realizowane przez zakładowe organizacje związkowe. Na mocy art. 23 i 26 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych, związki zawodowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczą w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dla skutecznej realizacji tego kluczowego obowiązku niezbędne jest powołanie w zakładzie pracy społecznej inspekcji pracy dysponującej paletą uprawnień, środków prawnych pozwalających na niemal natychmiastowe wyeliminowanie z obiegu zakładowego bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia pracowników. Związki zawodowe tego rodzaju możliwości nie posiadają. Nie uczestniczą również w badaniu okoliczności i przyczyn zdarzenia wypadkowego, co wiąże się z brakiem wpływu na treść protokołu powypadkowego i zdefiniowanych ustaleń istotnych w procesie dochodzenia przez poszkodowanego przysługujących roszczeń. Społeczni inspektorzy pracy, których działalność jest kierowana przez organizacje związkowe tego rodzaju ustawowe uprawnienia posiadają. Zakładowe organizacje związkowe w ramach posiadanych uprawnień kontrolno – nadzorczych w razie uzasadnionego podejrzenia, że u pracodawcy istnieje bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia osób wykonujących pracę mogą wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie odpowiednich badań (czynniki szkodliwe, uciążliwe, niebezpieczne, praca monotonna, inne) z powiadomieniem okręgowego inspektoratu pracy włącznie. W przypadku odrzucenia wniosku w terminie 14 dni przez pracodawcę, zakładowe organizacje związkowe mają prawo do przeprowadzenia niezbędnych badań na koszt pracodawcy. Związkowcy kontrolują bieżący stan bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez aktywny udział w pracach zakładowych komisji BHP i zespołach powoływanych do okresowej kontroli warunków pracy. Na bieżąco współdziałają, z mocy przepisów ustawowych, z instytucjami państwowego nadzoru nad warunkami pracy, dokonującymi kontroli bhp w zakładzie pracy (PIP, sanepid, UDT, inne). Mogą i powinny, możliwie na bieżąco, analizować treść protokołów pokontrolnych w sferze wypadków, zagrożeń czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi - wypracowanych przez uprawnione zespoły, instytucje kontrolne. W ramach uprawnień stanowiących, organizacje związkowe mają istotny wpływ na zakładowe standardy bhp poprzez udział w negocjacjach regulaminów pracy, układów zbiorowych pracy czy porozumień zawieranych na zakończenie sporu zbiorowego prowadzonego na okoliczność poprawy warunków pracy.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego