NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 41 (1225) z dn. 29 listopada 2019r.

Obowiązki bhp pracodawcy wobec pracowników młodocianych - Marta Śnioch

Pracodawca zatrudniający pracowników młodocianych powinien zapewnić im szkolenia bhp oraz skierować na profilaktyczne badania lekarskie. Ma także obowiązek poinformować młodocianych o występującym ryzyku zawodowym na stanowiskach pracy, które zajmują. Taki obowiązek informacyjny obejmuje nie tylko młodocianego, ale także jego opiekuna prawnego. Pracodawca musi również pamiętać o przygotowaniu wykazu prac wzbronionych młodocianym czy wykazu prac lekkich dozwolonych młodocianym.
Praca osób młodocianych podlega szczególnej ochronie i szczególnym ograniczeniom. Także w zakresie bhp przepisy nakładają na pracodawców szczególne obowiązki dotyczące ochrony ich zdrowia i życia. Wymagania te mogą się różnić w stosunku do poszczególnych młodocianych wykonujących prace w tym samym zakładzie pracy. Inaczej będą traktowani uczniowie wykonujący pracę w ramach szkolnych praktyk zawodowych, a inaczej młodociani zatrudnieni bezpośrednio przez pracodawcę w celu przygotowania zawodowego oraz młodociani zatrudnieni do wykonywania prac lekkich.
Pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat (art. 190 § 1 k.p.).
Praca osób młodocianych w Polsce co do zasady jest dopuszczalna pod warunkiem, że mają oni:
•    ukończone co najmniej 15 lat,
•    ukończoną, co najmniej 8-letnią szkołę podstawową,
•    przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.
Jeśli młodociany spełnia wskazane kryteria, można powierzyć mu wykonanie pracy jako:
a. pracownikowi młodocianemu na podstawie umowy o pracę zawartej między młodocianym a pracodawcą w celu:
- przygotowania zawodowego (nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy),
- wykonywania prac lekkich;
b. młodocianemu uczniowi oddelegowanemu przez szkołę do pracy na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu zawieranej między dyrektorem szkoły a pracodawcą.
Ustalenie obowiązków w zakresie bhp pracowników młodocianych zależy od tego, z którą z podstaw wykonywania pracy przez młodocianego mamy do czynienia. Dopiero wtedy jesteśmy w stanie wskazać, jakie obowiązki ciążą na pracodawcy przyjmującym do pracy taką osobę.
W przypadku zatrudnienia młodocianych pracowników osoby te mogą świadczyć pracę tylko wtedy, gdy lekarz uzna, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Zatem młodociany pracownik podlega wstępnym badaniom lekarskim przed przyjęciem do pracy, a także badaniom okresowym i kontrolnym w trakcie zatrudnienia. Badania są konieczne również przy zmianie stanowiska pracy młodocianego pracownika, jeżeli na nowym stanowisku występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe (art. 229 § 1 pkt 2 k.p.). Przy badaniach młodocianego pracownika obowiązują takie same zasady jak w przypadku badań pracowników dorosłych. Orzeczenie o zdolności do pracy jest więc dokumentem niezbędnym przy zatrudnianiu młodocianego na podstawie umowy o pracę. Natomiast jeśli lekarz orzeknie, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego pracownika, pracodawca ma obowiązek zmienić rodzaj wykonywanej przez niego pracy. Jeśli nie ma takiej możliwości, powinien niezwłocznie rozwiązać umowę o pracę i wypłacić młodocianemu odszkodowanie. Odpowiada ono wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia (art. 201 § 2 k.p.). Okres, za jaki przyznano to odszkodowanie, wlicza się do stażu pracy młodocianego pracownika (art. 51 § 2 k.p.).

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego