NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 41 (1268) z dn. 20 listopada 2020r.

Postępowanie dowodowe - Kazimierz Pasternak

Jednym z podstawowych obowiązków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” jest codzienna, maksymalnie skuteczna ochrona praw, interesów i godności osób zrzeszonych w Związku. Zarówno Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych z późniejszymi zmianami jak i Statut priorytetowo traktują ów obowiązek.
Związkowi prawnicy, eksperci są do dyspozycji każdej osoby zrzeszonej w Związku w razie konfliktu z pracodawcą, urzędem, itp. Bezpłatnie poprowadzą sprawę w postępowaniu sądowym, zadbają o znalezienie skutecznych faktów procesowych, zredagują potrzebne pismo, wskażą podstawę prawną pozwalającą na oczekiwane rozwikłanie sprawy. Pytanie, czy związkowy prawnik, ekspert jest w stanie osiągnąć oczekiwany efekt bez czynnego udziału zarówno osoby zrzeszonej w Związku, oczekującej pomocy, jak i zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej, społecznej inspekcji pracy, czy innych osób na co dzień współpracujących z pokrzywdzonym. Nie od dzisiaj wiadomo, że na ewentualny końcowy sukces w obronie praw, tych także obywatelskich interesów i godności człowieka, kluczowy wpływ mają „twarde” dowody. Z ich gromadzenia nie jest zwolniona organizacja związkowa reprezentująca poszkodowanego jak i społeczna inspekcja pracy. Wystarczy przykład mobbingu zdefiniowanego w prawie pracy, czy wypadku przy pracy aby się o tym przekonać.
Ustawodawca dość precyzyjnie wskazał na konieczne przesłanki, które występujące łącznie mogą stanowić finalną podstawę do stwierdzenia mobbingu czy wypadku przy pracy. Aby to zrobić konieczna jest troska o zebranie dowodów w sprawie. Mogą to być notatki osoby poszkodowanej, związkowa korespondencja, interwencje podejmowane u pracodawcy, wystąpienia podczas posiedzeń zakładowych komisji bhp, itp. Istotne znaczenie dowodowe ma także dokumentacja lekarska podlegająca ujawnieniu, protokoły kontroli warunków pracy prowadzone przez instytucje państwowego nadzoru nad warunkami pracy. Nie bez znaczenia są informacje od pracowników, czy te pozyskane z postępowań powypadkowych, czy danych zakładowych, oceniających absencję chorobową załogi. W tego rodzaju postępowaniach istotnym elementem jest znajomość zarówno praw jak i obowiązków pracodawcy i pracowników. Ocena ryzyka zawodowego w miejscu pracy, podejmowane bądź nie działania profilaktyczne także nie są obojętne w postępowaniu dowodowym. Warto pamiętać, że w przypadku, np.: udowodnienia mobbingu, nie wystarczy kilka dni aktywności stron, chociażby z tytułu przesłanek uporczywości, czy długotrwałości znęcania w miejscu pracy.


 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego