NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 41 (1268) z dn. 20 listopada 2020r.

Które podmioty zatrudniające muszą utworzyć PPK w październiku i listopadzie 2020r.? - Marta Śnioch

Ustawa o PPK przewiduje długi okres przejściowy, w trakcie którego nowy system jest wprowadzany stopniowo dla poszczególnych grup podmiotów. Data objęcia ustawą o PPK jest uzależniona od liczby osób zatrudnionych na dzień wskazany w ustawie o PPK. W 2020 r. obowiązek utworzenia PPK objął kolejne dwie grupy podmiotów: 30 czerwca 2019 r. - zatrudniających co najmniej 50 osób (ale mniej niż 250) oraz 31 grudnia 2019 r. - zatrudniających co najmniej 20 osób (ale mniej niż 50), z wyłączeniem podmiotów z sektora finansów publicznych.
Podmioty zatrudniające z grupy 20+ zostały włączone do systemu PPK od 1 lipca 2020 r.
Ponadto, na mocy ustawy o COVID-19, przesunięciu uległy daty graniczne na utworzenie PPK dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób. Obecnie muszą one zawrzeć stosowne umowy w tych samych granicznych terminach co pracodawcy z grupy 20+.

Od 1 lipca 2020 r. do systemu PPK została włączona kolejna grupa podmiotów z grupy 20+, czyli zatrudniających na 31 grudnia 2019 r. od 20 do 49 osób (z wyłączeniem podmiotów z sektora finansów publicznych).

Przez podmiot zatrudniający ustawa o PPK rozumie:
•    pracodawców w rozumieniu kodeksu pracy,
•    zleceniodawców,
•    nakładców,
•    rolnicze spółdzielnie produkcyjne i spółdzielnie kółek rolniczych,
•    podmioty, w których działają rady nadzorcze, jeżeli ich członkowie są wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji.
Jakkolwiek w uproszczeniu podmioty zatrudniające określa się potocznie i skrótowo po prostu jako "pracodawców", jednak należy zawsze pamiętać, że w rzeczywistości chodzi o znacznie szerszą grupę podmiotów (wśród których większość rzeczywiście stanowią pracodawcy w rozumieniu kodeksu pracy).

Przy ustalaniu  terminów wdrożenia PPK:
- zastosowano art. 115 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą;
- uwzględniono zmianę granicznych terminów na wdrożenie PPK przez podmioty zatrudniające na 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób (art.134 ust. 2 ustawy o COVID-19.

Należy zwrócić uwagę, że:
- podmioty zatrudniające, należące do jednej grupy kapitałowej, mogą przystąpić do PPK w terminie, w którym przystępuje największy podmiot z grupy (z największą liczbą osób zatrudnionych) i tym samym mogą zawrzeć umowę o zarządzanie PPK i umowę o prowadzenie PPK w terminach przewidzianych dla tego podmiotu (art. 134 ust. 4 ustawy o PPK);
- zmiana liczby osób zatrudnionych w okresach pomiędzy terminami, według których brany jest pod uwagę stan zatrudnionych, a terminami, od których należy tworzyć PPK, nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia (odpowiedź Ministerstwa Finansów z 30 października 2018 r. na interpelację poselską nr 26880, www.sejm.gov.pl).

Najmniejsze firmy powinny pamiętać, że z obowiązku utworzenia PPK zwolnieni są m.in. mikroprzedsiębiorcy - pod warunkiem, że wszystkie osoby zatrudnione w firmie złożą deklaracje o rezygnacji z odprowadzania składek do PPK.
Trzeba pamiętać, że osób zatrudnionych nie wolno nakłaniać do rezygnacji z uczestnictwa w PPK ani - tym bardziej - dyskryminować ich w jakikolwiek sposób z tego powodu.
PPK nie musi także tworzyć podmiot zatrudniający będący osobą fizyczną, który zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu, inną osobę fizyczną, również w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.


 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego