NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 41 (1268) z dn. 20 listopada 2020r.

Porady prawne

Jakich wpłat należy dokonywać do PPK i przez kogo są one finansowane?

Podmiot zatrudniający jest zobowiązany do obliczania i przekazywania do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez siebie oraz obliczania, potrącania i przekazywania wpłat finansowanych przez osobę zatrudnioną.
Wysokość wpłat na PPK w zależności od źródła finansowania

Rodzaj wpłaty

Finansujący

Wysokość wpłaty do PPK

Wpłata podstawowa

podmiot zatrudniający

1,5% wynagrodzenia*uczestnika PPK

uczestnik PPK

2% wynagrodzenia*

(jeżeli wynagrodzenie z różnych źródeł osiągane w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności wynagrodzenia minimalnego - wpłata podstawowa może wynosić mniej niż 2%, ale nie mniej niż 0,5% podstawy)

Wpłata dodatkowa

podmiot zatrudniający

do 2,5% wynagrodzenia*uczestnika PPK - wysokość wpłaty może być zróżnicowana w zależności od stażu zakładowego lub na podstawie regulaminu wynagradzania albo układu zbiorowego pracy. Podmiot zatrudniający może zmienić wysokość wpłaty dodatkowej lub zrezygnować z jej dokonywania w formie zmiany umowy o zarządzanie PPK

uczestnik PPK

do 2% wynagrodzenia*

(uczestnik PPK może w formie zmiany deklaracji zmienić wysokość wpłaty dodatkowej lub zrezygnować z jej dokonywania)

Jednorazowa wpłata powitalna

budżet państwa

250 zł

Coroczna dopłata

budżet państwa

240 zł

* Przez wynagrodzenie należy rozumieć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe, bez stosowania ograniczenia do tzw. 30-krotności.

Wpłat do PPK dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. W konsekwencji, jeśli pierwsze wynagrodzenie po zawarciu tej umowy zostanie wypłacone:
•    jeszcze w tym samym miesiącu, wówczas wpłat należy dokonać w okresie od 1 do 15 kolejnego miesiąca,
•    w kolejnym miesiącu (wynagrodzenie płatne do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest ono należne), wówczas wpłat należy dokonać w okresie od dnia ich obliczenia i pobrania do 15 dnia miesiąca następującego po ich obliczeniu i pobraniu.
Co ważne, przepisy nie określają (z wyjątkiem pierwszej wpłaty po zawarciu umowy o prowadzenie PPK), kiedy można najwcześniej dokonać następnych wpłat do PPK po ich obliczeniu i pobraniu. Wskazują one tylko maksymalny termin ich dokonania, stanowiąc, że powinny być one przekazane instytucji finansowej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.
Jeżeli wynagrodzenie jest wypłacane w okresach krótszych niż miesiąc, wpłaty należne za dany miesiąc są dokonywane w terminie do ostatniego dnia tego miesiąca.

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego