NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 42 (1363) z dn. 22 listopada 2022r.

Słowniczek BHP

Urzędy górnicze
Urzędy górnicze – to wyspecjalizowane jednostki nadzoru państwowego, sprawujące kontrolę i nadzór zakładów górniczych w zakresie stosowania przepisów prawa górniczego, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony wyrobisk górniczych podziemnych i odkrywkowych.

Uprawnienia urzędu górniczego
Urząd górniczy ma prawo w szczególności do: wydawania decyzji administracyjnych, badania przyczyn zagrożeń wypadkowych, zatwierdzania planu ruchu zakładów i ich likwidacji oraz zatwierdzania kandydatów na stanowiska kierownicze.

Ultradźwięki
Ultradźwięki – to drgania akustyczne o częstotliwości wyższej od tej słyszalnej przez człowieka, mające ujemny wpływ na ustrój człowieka, jego narząd słuchu, powodujące głuchotę oraz zaburzenia zmysłu równowagi ze zmianami skórnymi włącznie.

Ubezpieczenia społeczne
Ubezpieczenia społeczne – to system świadczeń społecznych, opłacanych z publicznych funduszy składkowych, zapewniający pracownikom i ich rodzinom określoną pomoc w sytuacji zdarzeń losowych związanych z życiem, utratą zdrowia, zdolności do pracy. W szczególności dotyczy to inwalidztwa, wypadku przy pracy, starości, macierzyństwa, czy zgonu.
(kp)

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego