NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 46 (1183) z dn. 14 grudnia 2018r.

Nowa ustawa o związkach zawodowych - Waldemar Bartosz

Rok 2018 zbliża się ku końcowi. Nowy 2019r. przyniesie znaczące zmiany. Jedną z nich jest nowa ustawa o związkach zawodowych, która zastąpi tę obecną, uchwaloną jeszcze w okresie PRL-u i wielokrotnie nowelizowaną. Ta nowość dla związkowców jest znacząca, wszak będzie to swoista konstytucja ruchu związkowego. Nasz Związek na kilka sposobów przygotowuje się do tej zmiany. Rozpoczęte szkolenia, artykuły i porady z zakresu nowości zawartych w nowej ustawie – to tylko niektóre formy przygotowania i dostosowania do nowej rzeczywistości prawnej. Warto więc pokrótce przypomnieć zasadnicze zmiany, które za kilka tygodni staną się normą prawną. Najważniejszą nowością jest objęcie pełnym prawem koalicji wszystkich osób wykonywujących pracę zarobkową. Oznacza to, że w związkach zawodowych mogą zrzeszać się zarówno pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, jak to jest dotychczas, ale również zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych i tzw. samozatrudnieni. Również wolontariusze i stażyści posiadać będą takie prawo.

Ponadto nowa ustawa podwyższa progi reprezentatywności. Dla zakładowych organizacji związkowych progi te podwyższono z 7% na 8% dla organizacji wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego, (czyli: NSZZ „Solidarność”, OPZZ, FZZ) oraz z 10% do 15%  dla pozostałych organizacji.

Wśród innych zmian warto wymienić:

- uwzględnienie innych niż pracownicy osób wykonujących pracę zarobkową w liczbie osób warunkującej uzyskanie uprawnień zakładowej organizacji związkowej, jeśli osoby te świadczą pracę co najmniej przez 6 miesięcy na rzecz określonego pracodawcy,

- wprowadzenie ochrony na wypadek nierównego traktowania innych niż pracownicy, członków związku z powodu ich przynależności związkowej,

- wprowadzenie zasady, iż pracownik może należeć tylko do jednej zakładowej organizacji związkowej,

- wprowadzenie sądowej procedury weryfikacji liczebności zakładowej organizacji związkowej,

- zrównanie prawa do dochodzenia rekompensaty pieniężnej zarówno dla pracowników jak i innych pracujących (umowa cywilnoprawna) działaczom związkowym w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez zgody zakładowej organizacji związkowej,

- wskazanie jednoznacznie przypadków, w których zgodnie z ustawą ponosi odpowiedzialność osoba pełniąca funkcje związkowe.

Wszystkie te zmiany są skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 13 maja 2008 r. i 2 czerwca 2015r.

Te blankietowo przedstawione zmiany inspirują do pogłębienia wiedzy w tym zakresie. Zapraszamy więc na szkolenia (patrz – harmonogram szkoleń w I półroczu 2019 r.).

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego