NSZZ Solidarność Region Świętokrzyski



Newsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 46 (1183) z dn. 14 grudnia 2018r.

Odpowiedzialność pracodawcy za wyrządzenie szkody w mieniu pracownika - Marta Śnioch

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracownikowi w jego majątku osobistym, chodzi tu między innymi o przypadki zmiany odzieży na roboczą, a także narzędzia oraz rzeczy osobiste przechowywanie w szatni np. zegarek, obrączka, pierścionek. W przypadku, gdy na skutek niewłaściwej pieczy nad rzeczami pracownika, rzeczy te ulegną utracie lub zniszczeniu (uszkodzeniu), pracodawca nie wypełnia swojego obowiązku pieczy nad tymi rzeczami zobowiązany jest do naprawienia szkody. Pracodawca powinien zabezpieczyć odpowiednie warunki do przechowywania rzeczy osobistych pracownika. Odpowiedzialność ta nie jest nieograniczona, bowiem pracodawca odpowiada wyłącznie za przedmioty potrzebne pracownikowi udającemu się do pracy. Za przedmioty dużej wartości, które nie mają zawiązku z wykonywaną pracą, pracodawca nie odpowiada, za inne – jeżeli zawarł umowę przechowania (na podstawie art. 835 i następne kodeksu cywilnego np. stworzył depozyt).

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 lipca 1979 r., sygn. akt I NPRN 76/79 stwierdził, że „Gdy pracodawca wydziela pracownikom specjalne miejsce do przechowywania rzeczy osobistych, zostaje zawarta dorozumiana umowa przechowania, w wyniku której pracodawca ma obowiązek objąć opieką wnoszone przez pracownika przedmioty.”

Pracodawca ponosi także odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek a więc także własnemu pracownikowi, przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności (art. 435 k.c. w powiązaniu z art. 445 k.c.). Na tej podstawie pracodawca może ponosić odpowiedzialność w szczególności za szkodę na osobie pracownika ponad zakres przewidziany przez przepisy o wypadkach przy pracy.

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługuje od pracodawcy odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy, z wyjątkiem utraty lub uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz wartości pieniężnych (art. 237 ¹ k.p.).

W przypadku szkody w swoim mieniu pracownik ma prawo domagać się odszkodowania. Jeśli nie dojdzie do porozumienia z pracodawcą w tej kwestii, ma prawo skierować pozew do sądu pracy.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego