NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 46 (1183) z dn. 14 grudnia 2018r.

Porady prawne

Prowadzenie których działalności jest wyłączone lub ograniczone ze stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych?

 

O ograniczeniu stosowania przepisów wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych jest mowa w art. 2 wyżej wymienionej ustawy. Zgodnie z nim wyłączone ze stosowania ustawy są: działalność dziennikarska oraz prasowa a także literacka i artystyczna. Specyfika tego typu działalności, czy to obowiązek zachowania tajemnicy dziennikarskiej, czy też wykorzystywanie danych osobowych na potrzeby tworzenia sztuki, stoi w sprzeczności z wieloma obowiązkami nakładanymi na w/w podmioty przez RODO.

Na przykład dziennikarz przeprowadzając wywiad z osobą poznaje jej dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, a nawet datę urodzenia czy dane wrażliwe o stanie jej zdrowia. Jednak przetwarzając jej dane osobowe, (osoby, którą opisuje w swoim artykule), nie ma obowiązku odbierania na ten cel zgody od tej osoby, nawet gdy w artykule pojawiają się tzw. dane osobowe wrażliwe. Ponadto osoba taka nie otrzyma od dziennikarza informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, a także nie będzie mogła korzystać z większości uprawnień przysługujących jej na gruncie RODO. Niemniej jednak nie zwalnia to redakcji z obowiązku wdrożenia właściwych środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

 

 

Czy można w regulaminie pozbawić prawa do premii pracownika, który w terminie wypłaty premii nie pozostaje już w stosunku pracy?

 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 czerwca 2018 r. (sygn. akt: II PK 130/17) rozstrzygnął sprawę pracownika, który został pominięty w przyznawaniu premii. Pracownik był zatrudniony w kilku spółkach należących do grupy kapitałowej XYZ, działającej w branży budowlanej. W umowie o pracę znajdował się zapis o przyznawaniu premii na zasadach wskazanych w regulaminie premiowania spółek grupy XYZ. Wypłaty premii następowały dwa razy do roku – raz formie zaliczkowej, zaś drugi – po zakończeniu przewidzianych w danym kontrakcie robót. Rozdział funduszu premiowego pomiędzy pracowników był już uznaniowy i zależał od wkładu pracy danej osoby przy realizacji kontraktu. Ponadto w regulaminie znajdował się zapis dotyczący nabycia premii lub części premii tylko w przypadku zatrudnienia u pracodawcy w momencie jej wypłaty. Jeżeli nastąpi rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem, pozbawia go to prawa do roszczeń o przyznanie mu premii z funduszu premiowego.

W dniu zakończenia stosunku pracy z pracownikiem kontrakt był zrealizowany w 99% i osiągnął bardzo dobry wynik finansowy. Pracownik został pominięty w przyznawaniu premii, ponieważ nie pracował już w żadnej ze spółek kapitałowych grupy XYZ. Sprawa trafiła do sądu, gdzie sąd I instancji oddalił powództwo.  Sąd II instancji zmienił orzeczenie i zasądził pracownikowi premię. Także Sąd Najwyższy przyznał pracownikowi rację, oddalając skargę kasacyjną pozwanej spółki.

Sąd Najwyższy stwierdził, że pominięcie pracownika w takich okolicznościach, gdy pracownik przepracował cały okres realizacji kontraktu, za który miała przysługiwać premia i zwolnił się z pracy, gdy zaawansowanie prac wynosiło 99%, narusza zasady wynagradzania za pracę wykonaną, także zasadę równego traktowania pracowników. Sąd Najwyższy podkreślił, że pracodawca nie może tworzyć systemu motywowania pracowników, a następnie, gdy pracownicy wypracują zakładany i pożądany efekt, unikać wykonania zobowiązań przyjętych w regulaminie, powołując się na przepisy ewidentnie sprzeczne z zasadami kodeksowymi.

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego