NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 4 (1188) z dn. 25 stycznia 2019r.

Praca w warunkach szkodliwych - Kazimierz Pasternak

W trosce o realną a nie fikcyjną ochronę zdrowia i życia osób wykonujących pracę, pracodawca zobowiązany jest w świetle obowiązujących przepisów prawnych do szczegółowego zdiagnozowania czynników szkodliwych w środowisku pracy, za pomocą pomiarów, badań realizowanych przez uprawnione do tego instytucje. Pracodawca określa, jakiego rodzaju czynniki szkodliwe mają podlegać pomiarowi w środowisku pracy. Mogą to być czynniki fizyczne (hałas, zapylenie, mikroklimat zimny czy gorący, wibracja, promieniowanie elektromagnetyczne), czynniki chemiczne (wszelkie substancje rakotwórcze, mutogenne, toksyczne, uczulające) i czynniki biologiczne takie jak bakterie, wirusy, mikroorganizmy roślinne, zwierzęce. Ponadto pracodawca jest ustawowo zobowiązany na podstawie art. 23711a ustawy kodeks pracy do konsultowania z organizacjami związkowymi procedur w sferze metodologii typowania, rozpoznawania, wykonywania badań, pomiarów, czynników szkodliwych dla zdrowia poprzez bieżące konsultacje czy działania kontrolno – nadzorcze. Wskazane czynniki szkodliwe winny zostać uwzględnione w ocenie ryzyka zawodowego wraz ze wskazaniem procedur profilaktycznych pozwalających na ograniczenie, wyeliminowanie zagrożeń. Badania, pomiary czynników szkodliwych nie mogą być wykonywane w warunkach nie uwzględniających stanu faktycznego, w jakim wykonywana jest praca. Za niedopuszczalne należałoby uznać praktyki fałszowania stanu faktycznego na okoliczność wykonywania badań pomiarów czynników szkodliwych w celu zaniżenia występowania realnych zagrożeń do poziomu średnich wielkości (pył, hałas, wibracja inne). Organizacja związkowa może i powinna interweniować w tego typu sytuacjach. Jest zróżnicowana częstotliwość dokonywania pomiarów czynników szkodliwych. Na pewno częściej należy prowadzić tego rodzaju pomiary, badania występujących w środowisku pracy czynników rakotwórczych, czy mutogennych oraz azbestu. Poraz pierwszy pracodawca dokonuje tego rodzaju badań pomiarów czynników szkodliwych w terminie do trzydziestu dni od dnia rozpoczęcia działalności. Szczególną ochronę prawną przed skutkami hałasu, wibracji w środowisku pracy są objęte osoby młodociane oraz kobiety w ciąży. Warto pamiętać, że wykaz pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, czynników o działaniu rakotwórczym lub mutogennym jest przechowywany przez czterdzieści lat po ustaniu narażenia. W przypadku likwidacji zakładu dokumentacja ta zostaje przekazana państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu. Stosowane przez pracowników na okoliczność występujących czynników szkodliwych w środowisku pracy środki ochrony indywidualnej mają maksymalnie zapobiegać szkodliwym dla zdrowia i życia skutkom istniejących czynników.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego