NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 4 (1188) z dn. 25 stycznia 2019r.

Odpowiedzialność prawna w bhp - Kazimierz Pasternak

Odpowiedzialność z tytułu przestrzegania przepisów i zasad w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy jest zindywidualizowana, co oznacza, że nie może być scedowana na grupy osób wykonujących pracę zarobkową czy pracowników przypadkowych. Wedle art. 283 § 1 i 2 ustawy kodeks pracy zarzut wykroczenia z tytułu nierespektowania obowiązujących przepisów i zasad bhp można scedować wyłącznie na osobę odpowiedzialną za stan bezpieczeństwa i higieny pracy lub na osobę kierującą pracownikami lub innymi osobami. Na podstawie art. 207 § 1 ustawy kodeks pracy odpowiedzialnym za stan bhp w zakładzie pracy jest każdorazowo pracodawca, co w konsekwencji sprowadza się do jego zindywidualizowania odpowiedzialności, niemożliwej do jej scedowania na inne osoby np. zakładowych inspektorów bhp, realizujących szeroki z reguły pakiet działań w zakresie bhp. Odpowiedzialność wykroczeniową identyczną jak ta wpisana w zakres obowiązków pracodawcy z tytułu bhp ponoszą również osoby z poziomu kierownictwa zakładu, na niższym szczeblu zarządzania bezpośrednio pracownikami, będąc pracownikami (np. brygadziści). Decyzje w sprawie zakwalifikowania danego przypadku nieprzestrzegania przepisów i zasad bhp jako wykroczenie podejmuje państwowy inspektor pracy, który może z tego powodu nałożyć mandat do dwóch tysięcy złotych lub wystąpić z wnioskiem o ukaranie do sądu grodzkiego. Poza odpowiedzialnością wykroczeniową regulowaną przepisami ustawy kodeks pracy istnieje w krajowym obrocie prawnym również odpowiedzialność karna na podstawie ustawy kodeks karny związana z nieprzestrzeganiem w praktyce przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, regulowanych nie tylko w cytowanej ustawie kodeks pracy, ale także w aktach wykonawczych oraz aktach prawa wewnątrzzakładowego (układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy, porozumienia zawierane na mocy przepisów ustawowych). Wedle art. 220 ustawy kodeks karny „kto będąc odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech”. Sprawca w myśl tego przepisu działając nieumyślnie podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Nie podlega karze sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo. Kolejny art. 221 cytowanej ustawy prezentuje odpowiedzialność prawną osoby, która wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego organu (prokuratury państwowej inspekcji pracy) o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej. Zachowania nie mające nic wspólnego z przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy określone w cytowanym art. 220 kodeksu karnego są przestępstwem, bo zgodnie z Konstytucją każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego