NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 6 (1190) z dn. 8 lutego 2019r.

Porady prawne

Co może zrobić pracownik w przypadku naruszenia przez pracodawcę zasady równego wynagradzania za taką samą pracę?

 

Jeśli pracodawca naruszył zasadę równego wynagradzania za taką samą pracę, pracownik lub były pracownik może domagać się odszkodowania. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 kwietnia 2018 r., sygn. akt II PK 37/17 opowiedział się po stronie pracownicy.

Pracownica, zatrudniona na stanowisku menadżera salonu sprzedaży zażądała od pracodawcy wyrównania pensji od 1 października 2013 r. Pracodawca odmówił wyrównania, wobec czego pracownica wypowiedziała umowę o pracę 31 maja 2014r. Następnie pozwała byłego pracodawcę o odszkodowanie z tytułu nierównego traktowania w zatrudnieniu. Sąd Rejonowy zasądził na jej rzecz 45.600,00 zł. Sąd Okręgowy utrzymał wyrok Sądu I instancji w mocy. Sąd Najwyższy oddalając skargę kasacyjną pozwanej spółki stwierdził, że szkoda, jaką doznała pracownica, polegała na tym, że pracodawca – w trakcie trwania stosunku pracy – nie wykonał ciążącego na nim z mocy prawa (art. 11² k.p.) obowiązku wyrównania wynagrodzenia otrzymywanego przez innych pracowników wykonujących podobne obowiązki.

Zasada równego traktowania pracowników z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków nakazuje weryfikację istniejących „nierównych” poziomów wynagrodzeń za pracę na podstawie wytycznych zawartych w art. 78 k.p. Zważywszy na okoliczności faktyczne, płaca powódki była zaniżona, a to oznacza, że spółka w sposób nienależyty wykonywała umowę o pracę, bo wypłacała powódce zaniżone wynagrodzenie w stosunku do wynagrodzeń otrzymywanych przez innych jej pracowników wykonujących tożsame obowiązki służbowe. W tej sytuacji spółka, po ustaniu zatrudniania powódki, wprawdzie już nie może wyrównać pracownicy brakującej części wynagrodzenia, ale za to powinna jej zrekompensować szkodę majątkową, jaką poniosła powódka w czasie zatrudnienia.

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego