NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 6 (1233) z dn. 7 lutego 2020r.

Związkowe uprawnienia kierownicze - Kazimierz Pasternak

Kierownicze uprawnienia związkowe znajdują się w ustawowym katalogu, obok uprawnień kontrolno – nadzorczych. Wedle art. 26 pkt. 4 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych do zakresu działania zakładowej organizacji związkowej należy kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy. Podobną regulację znajdziemy w art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy, wedle której społeczna inspekcja pracy reprezentuje interesy wszystkich pracowników i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe. Powstaje pytanie na czym w znaczeniu praktycznym polega związkowa prerogatywa kierowania działalnością społecznej inspekcji pracy? W pierwszej kolejności należy wymienić autonomiczne uprawnienie  związkowe w istocie sprowadzające się do uruchomienia procedury wyborów społecznej inspekcji pracy u pracodawcy. Tylko organizacje związkowe, nikt inny nie może wystąpić z inicjatywą wyborów sip. W tym celu realizując przedmiotowe uprawnienie kierownicze organizacje związkowe opracowują i zatwierdzają obowiązującą wersję regulaminu wyborczego, w którym precyzują zakładową strukturę organizacyjną sip, określają sposób dokonywania wyborów i określają grupy pracowników, które są uprawnione do kandydowania na funkcję społecznego inspektora pracy. Następnie kierują określonymi w regulaminie procedurami wyborczymi. To zakładowe organizacje związkowe informują w formie pisemnej pracodawcę o wyborze danego pracownika na funkcję sip, określają czas na jaki wybór został wybrany (najczęściej 4 letnia kadencja), wnioskują o skierowanie nowo wybranego sip do udziału w szkoleniu, dbają aby sip został wyposażony w odpowiednią księgę w zależności od poziomu realizacji przez sip zadań (np.: zsip musi posiadać zakładową księgę zaleceń i uwag). Organizacja związkowa w ramach prerogatyw kierowniczych może pisemnie wystąpić do pracodawcy o prenumeratę na użytek sip np.: miesięcznika „Przyjaciel przy pracy” i wnioskować o wypłatę co miesiąc zryczałtowanego wynagrodzenia dodatkowego w określonej kwocie z tytułu szczególnych zadań jakie musi wykonywać sip na  rzecz  ochrony zdrowia i życia pracowników w środowisku pracy. Wreszcie organizacja związkowa może opracować skonkretyzowany  zestaw zadań w cyklu miesięcznym do realizacji przez sip w ramach posiadanych uprawnień. Ocenie każdorazowo podlega skuteczność działalności inspektorskiej. SIP wedle ustawy posiada solidną paletę uprawnień władczych chociażby w postaci zaleceń, uwag czy decydowania o ostatecznej wersji protokołu powypadkowego, które nie podlegają kierowniczym uprawnieniom związkowym.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego