NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 6 (1233) z dn. 7 lutego 2020r.

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - co powinien zawierać (c.d.) - Marta Śnioch

Pracodawca ma możliwość swobodnego decydowania o grupie osób, którym chciałby udzielić wsparcia ze środków zfśs, z tym zastrzeżeniem, że z mocy prawa pomocą tą są objęci pracownicy i byli pracownicy - emeryci/renciści oraz członkowie ich rodzin. Opieką socjalną można ponadto obejmować np. dzieci z domu dziecka, dzieci zmarłych pracowników i ich rodziny, osoby współpracujące w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zleceniobiorców lub wykonawców umów o dzieło, konkubentów pracowników. Osoby, które pracodawca upoważni do korzystania z zfśs, powinny zostać wyraźnie wskazane w regulaminie zfśs.
Wskazane jest przy tym, aby regulamin zfśs:
•    określał górną granicę wieku dzieci pracownika (lub byłego pracownika emeryta/rencisty), której przekroczenie powoduje utratę możliwości uzyskiwania na nie wsparcia z zfśs,
•    zawierał w swojej treści wymóg pozostawania członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym z pracownikiem (lub byłym pracownikiem emerytem/rencistą).
Jedynym kryterium, od którego może być uzależnione przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zfśs, jest tzw. kryterium socjalne, czyli sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Zatem udzielanie pomocy o charakterze socjalnym nie może odbywać się bez badania sytuacji finansowo-bytowej pracownika.
Udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z funduszu socjalnego, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z zfśs i ustalenia ich wysokości, następuje w formie oświadczenia (art. 8 ust. 1a ustawy o zfśs). Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie to może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej beneficjentów funduszu.
Faktyczną sytuację materialną osoby uprawnionej do korzystania z pomocy socjalnej potwierdzają najczęściej dochody wszystkich członków jego rodziny (a także innych osób), z którymi jest prowadzone wspólne gospodarstwo domowe. Chodzi tu o dochody ze wszystkich źródeł, obejmujące każde przysporzenie majątkowe realnie wpływające na sytuację osoby uprawnionej.
Regulamin zfśs powinien określać:
•    rodzaje możliwych do uzyskania usług/świadczeń finansowanych z zfśs oraz zasady i warunki ich przyznawania,
•    wysokość poszczególnych świadczeń finansowanych ze środków socjalnych i terminy ich udostępnienia/wypłaty.
Ustawa o zfśs podkreśla związek między przyznaniem świadczenia i jego wartością a sytuacją socjalną osoby uprawnionej (art. 8 ust. 1 ustawy o zfśs). Dzięki takim zapisom ustawodawca chciał niewątpliwie zobowiązać pracodawców do udzielania większego wsparcia osobom uprawnionym znajdującym się w trudniejszej sytuacji materialno-życiowej.
Oznacza to, że w pierwszej kolejności pracodawcy powinni kierować pomoc socjalną do osób:
•    znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (spowodowanej np. długotrwałą lub ciężką chorobą, nagłym wypadkiem losowym lub klęską żywiołową),
•    dotkniętych problemami rodzinnymi (wywołanymi np. rozwodem i koniecznością samotnego wychowywania dzieci, przemocą w rodzinie, nałogami),
•    znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (co może przejawiać się np. niskimi dochodami).
W konsekwencji w pełni uzasadnione są przypadki, gdy niektórzy pracownicy otrzymują niższe świadczenia socjalne lub nie otrzymują ich wcale, gdyż wysokość usług/świadczeń z zfśs powinna być uzależniona przede wszystkim od kryterium dochodowego. Często stosowaną przez pracodawców praktyką jest wskazywanie wysokości poszczególnych świadczeń w załącznikach do regulaminu zfśs w formie np. tabel.
W końcowej części regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych należy:
•    doprecyzować, w jaki sposób uprawnione osoby mogą zapoznać się z treścią omawianego dokumentu,
•    wymienić ewentualne załączniki,
•    wskazać, w jaki sposób regulamin podlega zmianom i kiedy wchodzą one w życie (kwestii tej nie regulują powszechnie obowiązujące przepisy).


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego