NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 6 (1233) z dn. 7 lutego 2020r.

Porady prawne

Czy wychowawca internatu przed dyżurem nocnym trwającym 12 godzin (dyżur od 20:00 do 8:00 rano) jest zobowiązany uczestniczyć w radzie pedagogicznej rozpoczynającej się o godzinie 15:00? Czy jest to zgodne z przepisami prawa?

Wychowawca ma obowiązek brania udziału w radzie pedagogicznej, jeżeli nie zwróci się do dyrektora szkoły o usprawiedliwienie nieobecności i nie uzyska wyraźnego zwolnienia z udziału w zebraniu rady pedagogicznej.
Na podstawie art. 42 ust. 1 i 2 oraz art. 42c ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) - dalej KN, czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy, a w ramach tego czasu pracy nauczyciel realizuje zajęcia w ramach pensum, inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły oraz zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
Nauczyciel może być obowiązany do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej – art. 42b ust. 1 KN. Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17.05.2001 r. w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej (Dz. U. Nr 52, poz. 550) nauczycielom zobowiązanym do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej dyrektor szkoły zapewnia dzień wolny od pracy po zakończeniu pracy w porze nocnej trwającej co najmniej 8 godzin.
Natomiast obowiązujące przepisy nie gwarantują nauczycielowi realizującemu pensum w porze nocnej, czy i ile godzin wolnych od pracy będzie miał przed rozpoczęciem nocnych zajęć. Jednocześnie obowiązujące przepisy nie zawierają ograniczenia, że w jednej dobie pracowniczej nauczyciel może rozpoczynać pracę tylko jeden raz. W konsekwencji, jeśli jest to uzasadnione potrzebami szkoły, w tym samym dniu wychowawca internatu może rozpoczynać pracę dwukrotnie.
Udział w zebraniu rady pedagogicznej jest obowiązkiem realizowanym w ramach tzw. zadań statutowych, czyli czasu pracy, za który nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie (art. 42 ust. 2 pkt 2 KN). Jeśli nauczyciel zostanie prawidłowo zawiadomiony o terminie zebrania rady pedagogicznej, a uważa, że nie może w nim wziąć udziału, powinien zawiadomić o tym fakcie z wyprzedzeniem i usprawiedliwić swoją nieobecność ważnymi przyczynami oraz wyjaśnić je dyrektorowi w terminie i w sposób obowiązujący w danej jednostce oświatowej.


Pracownik wziął 12 dni urlopu wypoczynkowego. Czy przy ustaleniu spełnienia wymogu wykorzystania 14 dni nieprzerwanego odpoczynku bierze się pod uwagę także weekendy?
 

Do okresu 14 dni nieprzerwanego wypoczynku wlicza się nie tylko dni, na które pracownikowi udzielono urlopu wypoczynkowego, ale także wszystkie następujące po sobie dni kalendarzowe niebędące dla pracownika dniami roboczymi, np. soboty, niedziele i święta.


Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego