NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 8 (1329) z dn. 22 lutego 2022r.

Nowe zasady ustalania okresów zasiłkowych od 2022 r. - Marta Śnioch

Od 1 stycznia 2022r. weszły w życie nowe zasady ustalania okresów zasiłkowych. Zasiłek chorobowy nadal przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej niż przez 182 dni. W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą lub występującej w ciąży zasiłek chorobowy nadal może być pobierany maksymalnie przez 270 dni. Zmienił się natomiast sposób obliczania tych okresów. W wyniku tej zmiany liczba dni, w trakcie których pracownik jest chroniony przed zwolnieniem z powodu długotrwałej choroby, się zmniejszy.
Np.: Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu grypy w okresie od 3 do 12 stycznia 2022r. Natomiast 25 stycznia 2022r. złamał nogę i z tego tytułu otrzymał kolejne zwolnienie lekarskie. Przerwa pomiędzy kolejnymi zwolnieniami lekarskimi wynosi mniej niż 60 dni. Zostaną więc one zaliczone do jednego okresu zasiłkowego. Dla porównania - gdyby wskazane okresy nieobecności przypadały w 2021r., nie podlegałyby zsumowaniu w jednym okresie zasiłkowym. Okres zwolnienia z tytułu złamania nogi stanowiłby nowy okres zasiłkowy.
Wprowadzenie zasady, że do tego samego okresu zasiłkowego będą wliczane wszystkie okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa między nimi nie będzie przekraczała 60 dni, spowoduje, że pracownicy, którzy często korzystają ze zwolnień lekarskich z tytułu różnych chorób, znacznie szybciej niż dotychczas wyczerpią okres zasiłkowy, a wraz z nim skończy się ich ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie art. 53 Kodeksu pracy.
Od zasady wliczania do okresów zasiłkowych wszystkich jednostek chorobowych ustawodawca przewidział wyjątek dla kobiet w ciąży. Mianowicie do okresu zasiłkowego nie będą wliczane okresy niezdolności do pracy przypadające przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży.
Np.: Pracownica uległa wypadkowi komunikacyjnemu i z tego tytułu przebywała na zwolnieniu lekarskim przez 120 dni. Po 14 dniach od powrotu do pracy otrzymała zwolnienie lekarskie z tytułu zagrożonej ciąży. Zwolnienia te nie będą sumowane w jeden okres zasiłkowy z poprzednim po wypadku. Pracownica będzie więc uprawniona do 270 dni okresu zasiłkowego z tytułu ciąży.
Jednak w sytuacji gdy pierwsze zwolnienie lekarskie będzie spowodowane ciążą, a kolejne zwolnienie, wywołane inną przyczyną, pracownica otrzyma po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, okresy tych zwolnień lekarskich ulegną zsumowaniu w jeden okres zasiłkowy.
Np.: Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim z tytułu zagrożonej ciąży przez 93 dni. Następnie poroniła. Po 30-dniowej przerwie otrzymała kolejne zwolnienie w związku ze złamaną nogą. W tym przypadku okresy niezdolności do pracy z tytułu ciąży oraz złamania ulegną zsumowaniu w jeden okres zasiłkowy.
W nowych regulacjach wątpliwości budzi sposób sumowania okresów niezdolności do pracy, w sytuacji gdy niezdolność do pracy z innego powodu niż ciąża występuje zarówno w okresie 60 dni poprzedzających zwolnienie ciążowe, jak i po jego zakończeniu.
Należy również pamiętać, że okres zasiłkowy dla pracownika liczymy, uwzględniając wyłącznie okres niezdolności do pracy spowodowanej chorobą tego pracownika.


 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego